The mountain sentinel.

Ebensburg, Pa. (1844-1853)