The Collegian : the weekly newspaper of Behrend College. (Erie, PA) 1989-1993, January 28, 1993, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ::: : , : "'"'"''''''''''•••••:•••••:•:•:•:•:•:•:::•::::::::::i*:.:i:i:•;:i*i*•;:i*X:i:i*iti::.i?..
.i , .:. , .?..i :::*i:i:'::X•.:•.::::::::::::::.: : : : : : : : :•.: : i*: . *i..i* .; : ::::: , ::
o:::::V?•:ii:::ls4:Ygiiiiii:iiiV:iiiili:wiftniff::„....... :,iiiii:iii.i.ii.U.i.i.i.i::i*ii:i:i::i*i:i:i:i:iik:ie.iiig§g,t§:iii;iiiiii**i;i:i;i:igi::::iiiiii•;iii.,
•
..• .:; : •' • 1 : . . ;:•. .. ;. .....' .: : . •• :: : :1 . : ' : • ! !: : !;.• .: . :1 . • • •.• : • • • • : .:. '. • • :. •.•' . 1:1 : .! . .• .7,616 deitliii.l.l.:
-:•.•:......:....: .4;.; ' '..e:esi i i i i Pldr s xVsigiV::::::*, g: .................. "' w. '"''lt 1:10 . :::;i:M::::::::::::::im : * :
..............................
a.• . !.. : ?4.::. ; ... •
,••• I - ::::*.itme.:-...„1:::: iikne ti. • • :. •Niiegiimiiiiniiiima
... ••••••.•....................................,....................
- -,., f , .o,„ba r ik : ALßO,.,'§tfii,.4o.,ltiii:_.iiiigliiiiiiiiiiiiitiiiiiMil '........•-•:::::::::i'...g:::::•••i':::;•Alig:.igi::•,: : : :•?:•?:?gii . :::::::?.in•ii•coi.iicoiii4.&.:: : ::.. li s ig i !• : i i :.:. * . : ::.,,• : • : ,
.. '.'''''.:Wi ' ''''';' ' '.*:'' '' 2:° '' ' '' . '" .. " '"l:ea'4 ' .
'..:..):
w' ''' '' ' '-w' ' '' ' ' '' '-e.4.' ' ' ' '' ' ..... ' ' ' ' .: * 4- ' -:-. l :::' t ::. rtalnrriellt''''''' :N :' . .idi ... . iiiiii:iiiiißtlM!igi:iiiliiilgiiiii
: , •'•P..`A'•••••5 . . - .•••::: , •••••.1••••'ji::::-:: ' , ..••••3% :::::.•-•*••• - • . i: .. ';rr' ..lionliiii: -. ...4 'alititiii*• -.. ... , - ~,,, limn: .........n e : .: . % .. ii . ::::::::::::::iiiiiiiii::::::::
z.......- , .... ,, ... ,, :.:i}:::.:::::::,..;:, ~....;•
. 7 , 1 :: : am *::,......: : ,.. 0 :.:• :, :.:4.:::.:,.... ::. • •
...., .--".*"'""'''"-*".*::;"::::::'::::::s:::::::::i:ii:i::::.:::::::::::iiiiEiiiiiiiiiiiiEiiiiiEEiiiiiiiii ...........
:I , i:ifia , :
5.5. .. -: :' ,. ''... : ?...? , .*•.'...N'.› , ::.. !,,,' :........ 4':':, , ../ . %PP ;:.C:!:*.-:
•:....:•,:•:•:‘.:::
t :,
~.4: iii:,::Al.2li.;.?!:.::::Akf-if,tEi'Mi:.•••••••loo,-....-'2'2'&•:sl 4 . • :: : /: .-. 1 M V i iiii i i ii iigiglNN*i§g:iiii:tiOK igiiigiiiiiiiiii?: : ::isil:, *:::::::::::::::::::::::::::::
••••• • • - • •
..........,..
•:.:... , ..x.x.:.
. .......
......... ................................
7...' , ..*.
••••••• ••••• •
Letters to the editor
, 4 *.
..,,..'...':: The Vanishing
-,...-,,,..,,.:,. .:::::::',.,:,.iii.i,:: . Former Fab Five
, ‘ , . , : „ :. „ :.. „ . , :::::::.::::.::: ,, K:*::::::: , : „ ...::::::::, ,,„ :::::.::::„:::::::„„„.„:„.:.:,.:.::::::::::::.:::::::.,.„.: : :.: : ....„..... : ~:„.:..„,...............:,...„,. .. • ::..::::::.
.---, , •,--- --...,,,,,,::::,,.4,-,g.,,,,??,.,,.7. .. ,:::, : 4 1iv::14;::, • ,tv,i 4 ,.. , :iti : .' , :.;„; : ie:,0„1..0,,8), , ;,.:A.,i1if:mim:4gii;:::ggEm::p115%4.0A - .m. :1 ...-..:.................„.-....„..: : :. :: : A: ..,.. : ...y:.......................:.......,............. : .::.,....
..,.....
'''''''.:
. ''''''''''''''''''''...::.:::::''''''''"' ''''''''''': .''''.::'/"''' - ' - - - - - :' , ...i.-..:L.:*:- , -----5 , .. , ..*---.4.*::::::.*:::, , aiii , ..:.::.:::.*iii,i,i,...,:,::::::?wii:„.:„:•••..-., : -.....:.:::..-.....:: : .-..... : :.:„.,... : ........ :.:: . : „.......... : „...... : „.... : ...... ::.. . ::..,......
4'''''''':(4':::o:.>....;:'''.:?i:4o4;?.;i4''';'":';'*s';i.:?:')"..;:g;;:•sl;:-:?;:q7.:hlet'.::-k 4 ;i:'''''':;::_.;;iii .:::;;:1::::5:k::1ik::N:ag:::4:igii'iMieii0M:g:.i.iMi:::,;:2•.:Z...W:::.::......;?..'.,...:':::::.;:....::::,..'' .....;,;: i .................:.;:, : : •,..,.. 1 ::::::: ''..
,:......-.,-..;,......,...: . ,
..
F v
.i'':.:.Nii,S . S?:' , .. :'' ' ' '•% :: 4 o .i: .. f.e',VP . 4 :g.'• : i)..;:i : :::i0ii??,:;.- :i:: : .. • ;:i:',';'.'•;-,,i,:.
.... v. ''' . •*:''''''''': : :*: :: . : Kiiiii::1W:]'ii*::iigi . :e::0:.::::!i:.g ; '.?.:. ; .i : ....,i,:,..i,.. ::.. ,..,:.., : ..] :: ;.. ; ... : ....,... . ........:,.,..............,:.........
,„.....
....:......,.......:, .
..: . .
• - ••••• 4 " ,, An*A , `.5'0'...*:..*p.,::;i7 .. 1 gg . a.,,e 1 ' : :,...9 : 5i:,&3ii:VP' . '4'e1:,:.:.g. :.vi v:.}.•},){} .
_ .. ......
, :' , " ; . :0 44: 0 ''..f.i'- , ,, ~
..,,.411,,,,,.,.,,,....,.,,,,...,4..t..,.......?„..::.::,
11 :i v it0" . ''' / '.. . s 4' '
....•....... .:::: , :.:x.:•:,. ••:,,,,,...,. I ..../...;:,.... "•' • " ..,..... ,. ..,• : :,,:.•1-..•' . ..'..;;..i....5'.... fc " .. " ... . . . '''''''''... l ..l:.
.....:!.......1.:1.• : : : : : :•;',.;...:,..:. : .' . .i. : :,'• il i . :...-I' : .;.'.
.... :-.• . . '.' ''. '' . ''. .. ' . • ....::.;.:,..,
.. : . ,
.: ..
, .
. .
:gVt..;••7IV ..;....:,:•••:..:•:. e:',
':''.'.4.41:::: :'.,::' •••••••-•-•
. .
:...........•: :
~ •''. ' .
• •
.... .
:i:g:1:?,:i0V:: ''',.....,::'."..• o { t . :' :-:,;,:#0.......,.....r0• ............,........)..
'...:. '.:,::::,..'•''
.. . .. :.
.............
.......... ".., .. ".. .. i:
."...•...
".".:"..."...
:.. r .
0 •.:::.:.:.:•:-
.- • •
••• • •
.....
:,•.:•...
• • • • -...::....,...*.
.......
......
:.. .... :.. :.. :.. ..... :.. ....,...
‘.......
.. .
::.....
. . .. ..........
...
...
....
....... ,
:.......
....
...
. . . .. .1 : :•;:.: ;:... ...
:,....: : ..: i ..: i . ii. •: .K .- ,: , ,,:*, : : :: ,,,• 4:. , : : . : : ..* :....? .:..,•, : ...,,,..,..„...,"_ . .
:: 5x:K:i.t. , :me0:fe,..:; , ,,:.... 4:::.,::::: .
.:' ......:::::
*:::::,,,,..:.:•;.,:,,,,:::-....w,p.0r, .....•:.:':-:040:4••,kr'
....m.../. .4" • .x. : :.
....,. • - ••....,....., ~
....." • - sKo:cw.v.:.. o . .
.., ::::ii::.::.e.g. , 4., .. , . , .f:i.?„ . :.:T. :
f!!! 1
• . 1 i
.........
,• .. ••• • • ~......, .., . . ......
•i*
::.:.... i : , .......::::- . ..-...:::.::,....:-.::. •.• -. ..:... •• •
..
Eiliii,ti:::pi t i„.:;.,,.,...f„,.. .. -
.:::.:•,,,:::•:, ..,:...
"• • -
....... .-..::::...:-.•
s.." . :'ABOO•X: .9 ;:.....§' 0 , .:il : iiiiii i ,.. ~..,..,... . ...
• •
... . ....
..,..:....:.:..:::
..... :. : ... „ : •11: ? .:
..."... ~...:1
•• • •
...........,.....,....,........•
. • • . .
. ..._ ...... .....
...... .. . • ...
~ . ..
.............
...f...-.:0;•••••,A1...0 ,, .!....... -......§..;:ip ~ .4?,....0...*:::.. ::'••:,..'i::::: .:-::....... , : :.: i .:::.........::,:i...•
f,...•.,..;.. :.i..•,.;5...,:,:..1%,...„ . ........ ................ ......„:„...:::„...:.:...:::. ..........„ •• •
. ........... ........• • ... ... • .„..... .. ...•.. ........................ ..
..
.. .... . ...
-I. ' t : i ir i* '''''''T . : , l : ::' , l' , 4:: - .: ,. .,: :,...,,,,,,,:y",.:12 . •'•?:;•:4 .11 ::::::.n.,wv, ::::::::::::::...::::::c.:] . .i:;: ., :::...;: , .::::::::: , ::::::::::: , ::*i..:::::::::::. : : : : : : * : 3m -- '... •••• " ••••••••••••••••.... ••••••••-•.. . ... •..
............,
:?::i ''' n * . i . ' . t 4 - . i 2 : :: ' l "'A''' . " ..4:' 1 1 :x;,.> ., : - s-- ..4. . ?..1 1:*??*@.i:j4-..., ...:::„..„........:....:.: ... „, :;:: . :i:iii:•? . i.,:.•.:•.:**:.:K* . ..::..,..::.i . , , i::i*i..i...i*i,.:i::R., * .., x ,...: *ii .. : :: * :.. i . :i* ... *i ,, ii : :::.::;:*i .,. : .......
um
1::::::% :: :: *. * : :ikr:':4'.. .... : ,.* :*WA.' ' ' '' ' ~ ..''.......•- w , '- ~,,,,: ], : , : , ? aiii, ,. i:., ? ';', . ---::::-Iir. ,: *.iiiiii:ag::::::::::iiii:::::m.:.:::::::::.:::::::::::::::.:,:„.i i::isi: : iii::„ .....
.... ••••...........•• ... .. . ..
...... .
...
::?:-....„-,::://-• ..• ", ....:. •••••„:„.: • ..:: • • : :,..• , ,:::::•:::.:„::::::::::„.0 .. .4. 4.1: ,V •• '0}:::•:•:•:•X•:•:••:<•::::.:,,,,....,...;.:•%::::::4,.,......;...;,.;::,;5.....,:,:.,,,,,,,,,,.::...;,,,..........,....... ,
... • . ••• .. .. ..... . .
.. . .
.. ,
-
• ' ' •• '• .. '•. ' ' •*- '• ' . •'• .• - ••• .* ••%.••.• • -• • • • .. • ...... . . • .
....., ..........., ......,..... .• . . v.. • ....• • . • ........ •••• .. .• .- ••.• .• • ••.• • .... • . • • ye" ...• . •
....- A.- ~.............,
;i:ii '... L .l • .;l ;''' ''.-:- 'f.< ''l.• % : ° ;':. 'Y. M... ? .1 % ,.:. SM '.. . ) 7''' * '''' P#' 4...•, 'l '' ''V 'Of:• "" ''''' 'We ' ?...' " lifk., " • • • I I :5": 1 7•A: . - "''.
'S.:..X.'';',;d:::::•/;e: f:',113....::•/..:44:;i*::',"+4lil4:lititifii:l giiilgiit.'il a ::• : i: : ::: i :::. ! ... i :: Igi l :ti t ii ; TiiIiiiiiliiil i :il i': iii:E i $ 1 1ilit i !!! " :11 1 :1! : :: ' 1ilitg %'::f.':'':::''::. 1 : ;•..1'.. ;:':?)...: : : • : li: : • :.. 1• ::: : : ': : : ::.:': •• :
.e i . .,,,,. -...........:.:::. ~:::"•:::.:•!::••••••••:.:.:"...:.:: .1....:: : •:: : • • • • ::
..::%.... :.. '. .... i .,' :•• • .. , :1 1 ' .. .;: isk. H . ..' ' ' ••:. : .•:.:''.....• ...... es. , • ' • :".:....,.. •,
~..:::. .,.: , ....: ::... .f .: ; - • . ............ ,. ..1 .: ..... :. •
.•
::,. .............: :::. . i ...•y #1 ...
...__., 43 4 1 (1 7: 1
..:ii 3 iiiiiio : : 4 ::i:i*jr.... ~. V. ;:;: .....0 :• 1,1 .:?•?:: , K. .„,,; • .; ; ;;; .. ..We, : •> - .!: - ';' : , < . :{0 , ,,Y '7.r... "..:v .i .... '•••ii , PKV: : ' .. ,. .4 . ••,.. *:,../.:':::.• • ••A •1 ...
~./ :'...Xi : . % **..:.:.• :•,.%' '' '...l a 1 -• : " ' ....: [... " ' i!i.......... v ell'...i . f::f ••:: I" ii .. b - js... - . d ....,::?.: ..• ..w.... . w.. , . , ~ .........,.,..,......?..:,1:,i,:,i,A• - •. . ,...:•.,..,..: , ,,,,,,,: . : ::::.zr, i p, -. .14... . • .....
: :;;P:: 2. i : L':;:;'-' 1 "': : -•:';'• ''' 0 ,.....ii....: 4 ...:.•,,'....V.„...:.:'.;•' - '-;?':•';',•'.......,.'-•ys. : s r .-'•"1!4i., : :xk1;: . .,.'3' : 1n, • ., :.e . .,,,...;---w.e,e; 41 , ..y..iig 5 G:11V . 4 1J .. 141 . 0
.... ,,A;.,.,....z.::i........ : :,......: : . : .4 :::: . ....:* , :r. :, : : ::::::::::::::VW050.?:ii:Maii:i: : ,... : ::::::::: : :?:::; , :::-. , :::::::•:::.:•:::::::::],.......::::::: : :•••::: : : : :.........: : : ::: :.. f .. ..... - . .
. i::. - K ; .;t ' :::: ' :$:: ::.'x ' v:).: " , ..
' ' ...,.-- —• • ...-..:::--..:::......::".. ~....,•• ~: ....•• .• -;...e........:•., ••••.. •.*:,,,,5,:i....:•,:"..::::i:::;:i::,...:.,...:::K.,*?*5:::::::;.i::.:&;:?•:,..:,:z.,:i
~., ; , . .::,:,..., . *.......*:.....::::;•:iiiw...:.5•;:;vin:*•..i. : i ::. : *•,, . 5*:Ki i ..,:i: i. .: • ,...„:„*.......,..* • .: . .....: :, .: :: •. . : : : : •: ::::. :,,f . ...,,,,,......: ~. .... , . .. .
~:04,..1;;.,,',....„.,."-f.,„,,:../.5.,,:?.i.5•:./.;..,;:,...:::?.5.ii..ii4,,>,-:: ~.,. : 4 4i , :e.:'4:::•::::::Ki:v. : ;.ik.: : ::::: 4 1•'::•:,':'.:','...'s• •:4::: ••:•'::••::/......., '.':••• • :-:••••'•
:•:•:,-,-;,:•-:,'•......w:..9:-&-.zi.:,..:.,:::....-e§.f...,::::::::::•:,•/,..•:>.,.:::c3,....,,.....-....,.............
Sophomores
must decide
by Gary Johnson
News Editor
Decision time. Do you stay
here, go to State or to
Harrisburg?
That's a question all
sophomores from mid-February
on must face, and answer. An
important development, named
Sophomore Application to Major
(SAM), will determine where
fourth semester sophomores will
spend their junior and senior
years.
Students have the option,
within the University system, to
transftr to University Park,
Harrisburg, or stay at Behrend
after they declare their major.
Luis Mongil, eighth semester
management major, chose to
remain at Behrend. "I didn't want
to go to University Park--it's too
big. Here (Behrend) you're not
just another face in the crowd,"
he said of his decision.
"I have a deep respect for the
faculty at Behrend, and I
considered it a good educational
Saint Vincent and
Behrend team up
Health partnership enables students to major in Biology and other fields
by Gary Johnson
News Editor
A partnership formed between
Saint Vincent and Penn State-
Behrend will allow students to
earn a bachelor's degree in
biology and become registered
medical technologists in just four
years of undergtaduate study.
"Partherships such as this let
education and health care work
together to help the communities
they serve," Dr. John M. Liffey,
provost and dean, said of the new
program. "Saint Vincent and
Penn State-Behrend want to
address the needs, such as that for
medical technologists, identified
in the Brie area."
opportunity," said eighth
semester accounting major Jill
Swanson. In looking back,
Swanson said, "yes, I would do it
again."
"At Behrend you can get to
know people pretty well--you can
make a difference," said Mongil.
Statistically speaking for the
1992 fall semester, out of 227
students who had majors that
required they transfer to
University Park, 109 of them
opted to change their major and
remain at Behrend. For spring
1993, 35 students transferred.
The total number of students now
enrolled at Behrend is 2924, after
starting the year with 3139.
Behrend offers 24 baccalaureate
degree programs in the
humanities, social sciences,
business, science, engineering
and engineering technology,
including several minors and
options. The college also offers
see "DECIDE" on page 2
The affiliation between Behrend Technology Program after three
years of general biology studies
at the College.
"Partnerships
such as this let
education and
health care work
together to help
the communities
they serve."
Dr. John M. Lilley
and the Saint Vincent School of
Medical Technology permits
students to enroll in the health
center's twelve-month Medical
"Northwestern Pennsylvania,
like most of the country, is
experiencing a shortage of
qualified medical technologists,"
Dr. Larry Eckroat, associate
professor of biology at Behrend
and the person in charge of the
new program. Ten years ago the
field was flooded, "but right now,
there are numerous job
opportunities."
While at the School of Medical
Technology, students complete
courses in serology.
immunology,
immunohematologt,
bacteriology, mycology,
parasitology, urinalysis, clinical
chemistry, hematology,
coagulation, education,
management, and supervision.
Clinical rotations are performed
at the Clinical Pathology
Institute Laboratory, Associated
Clinical Laboratories, and the
Community Blood Bank of Erie
County.
After the year of clinical
training, students graduate with a
Penn State-Behrend bachelor of
see "SAINron page 2