Harrisburg telegraph. (Harrisburg, Pa.) 1879-1948, June 30, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
tUHHIMHiWIMHIIWH
tvt«MtyU4 vVi>
♦ ■
kLklllU|U U«
tW M' «HwWi «&MV||
Svr?»VuVU{r,u , M*iN
V(li\iA Hw<\
•wet' MiA A"tM W'*
*>
ifttW vy yu» ysvty »* w%<M» I
H\\\» ii W*M yU*» vyvilWS
j*. »v* » v v.*. « v \»* *vv - vW
Mlk Hi \h»*HV u * *1 v * w i 1
©sM-3®
HmM%* TVtlwtvu yyl *ivwiUSwt
•yyy»Hta««l M *V| \UiOtU"U« *«
*«yy»*»vti %»y%vvmyyU*vl.
** WWB wuhmm mi n i m< ;
••*»* ««IW «*»««•• <«v W» «««U *1
Mny, tttU
* 14,401 ★
%mt«» Wy tv* n*y *vy* ♦* *'• I
itmit Hyy yV» *** v vw* *y V'*
»y»yfc«v> Hvy U» y»*y VWU W**V
Hy» yv» v»tv WV* V* »**
WV
vy*yy
Mnmv«K * VvV«Vt% Ny IM
V wm*
tovytlym yvtvi.y, t||
•»"y><<y»%" Hyyyyy >** tv>V V*»»i >U
IV» *U\\ » V » WWt *V \» W
Mv*\ ** INVMUtVU
\S* W yi U\ yVy yvVywy
•yyyVyyyyW. yyyyyyyV wf V»« |uiuw Vyv {
tyyMivM A yyyyvVyvty yy*>yyyyv wvtv
y Vvyyyy yyy yVy Imh »y>. \WW
ywl*»y vUyyy.y* Wv *yyv l" H Uvvw
vyyvvyv vy Ulv i-.yyy vvy Vy* Vvv
yyyyy tyHyyy \wvv a v(iv\« ylv* •>vyvyyV <MvV
wvlWUvyi* vvVy y. yv»y yVy Vvvyyvyy
WW yyytyy "yy*y Wy »wyy yt
yvyy* yylyt.v Uy y*yyy yyw W,
My yyy v Uy Ivyy VN yyy yVyy ywyvy
y\yy. ytyvyy yvt yyyyvyyyy* yyyvyvyyy <v-« w VVfcvlj
yy» M* vVyyyvV k yWyyyywi
I'M* »v.y»y.yy hn »iUv<\\*
»<*>*>»* a yvyyv *y*vl yyyvv* u»yW>\i
UKv* HU yvUv yv »yU yvir yU\v v*\K ,
»>yyyy»yyyy<v>ii vvf U*yVA'»Vyyyy*i \\vt y« yyv
Myy> »\yyy yvf yyytyyy v\U\v \v ( vKv
«y \\>y* y\ yy* »v > v\'M y*y 1 ■ wv
rtv uy
Uiyyy,
\y ** y*yy \*y yy\\> VHOH
Mv<Hv*y<y»y y>\«*'\y\»-vyt\y*y *\» *»wVv> yUvj
yyywxyy** y *w(X\yy*\» wv
yyvw <*\yyv\y>*\ » y> vy>y x\vy> y«>( y»« \Hv
WU*t y»t * yyy vVv O* \\ H \\>yy i
vv%yyyy»»y*W W>tw y*\vyvyykv *v\ ,\*y *y<v
vyyyyyvH*'* Myy* >y \» yuv>u>u\ v>>i ,vn,>n
y* m»vy»*h y»*v* wvy* >ny y w* V *yv ww,
>v *«\*yy \\>w \vyv*v\ yuvyy v.K v vuy V v m>wlv
yvv yyv\k y*»v» \vv «yy\ yyy\vv\vyyy y»y\svy\u\vyy.
\\W\vh wytt v>yyy\>v Uwv \u y»»v
w*y *v>y*iwyy* «yy\\ wyVv wK'v v
yv* yy \ v HAVHkv^<M\
Htyyy« vvyvvyyyuvyvV w Vyk y»v I
\\yyy\ yyyyww y yu»vw yKv
\m\ w*» vUvvyymw* \ . u-.o ui> ;
V k V4*
yy • * m\»,v,yKi uv \yv\ywv \o> v !
y» yw*y\»M«# *wMyKw *v\y Vv* > wvuwv '
»yyv» wyyH \\Kw hn 1
*\vy yy\y *ywywv*yyyvy\*u *u»y y^tyuv*!
<v> »\>yNy»*\ \y*U y\*yH »y*v>vn»H \w >
iyy*> Vv \> v*k»*>«y VNyU* vHv» >
«yy>» \\\>yyvWvy«* w- u v vk v y'
yyywy» yyy yMyvy*y> yU\">*, »*vv\y U>\vy y
y» »yyyy <,v*y yyyv» y\v\v yy *yy y*yyv yyy\>.. yy wyyy
»yy\y yyy yyny«yy
VMUH* » V \HV\ WM I V\v»*
yyH VV* <Hyv yy\\vi»% » v.'\> vm
j§ Uv \y*v tfcK^vtayiv^)
[ yvy yHnv VH\v*y\'*y\<i uyvvwyyyyvyyv u
y>yv
yy* yvyy yUy [
y«( lUyv yyy yv>yy*\ \\y v x v n v y v yi
yyyy«» yyy< yUy y *vy-j
t>v»«\\v» wyyyyyy • y v Hv U .\v yut,*v
VW yvf yyy U»yy,y\ y*y\wy<*yyy \vy yHy
y« My** v vfc*v wyv
vt«yy W ,\>\uy»--,y y\\ v y yyyv
yyy\v>,*y< yyvyy> <lyy v>Ayy\
yyy*yy<
Vy yHy y<y»y *f y*y« y w ;
\yyy* yVvyv vy*> yyy y\yy\y A xy yyy y\* v yv
V»\\ \y>yy v »y y^>y\(viv* y\\y ykv!
Hyyyy\yyy*WH yyf »yyy V\\ \h« I
<y\y *yyyyv v yy yy<Hvyv» yy yvyy
\ vyy\yyl *y*yy* «vyy*yv\y \K»w>y * Hyyy
hyyiy yy*«y y*v\yy «y yy\«yy>yy y>.*.yyy
Uvv yyv y>y» »yWvy>\>yy yyy\y«i\v« yyy v y yyy v !
NyvyyyyyytyMyvH yyf \>yy mh wt i
«yH \ V U*» vUHv* y* vxyy «y yyyyymy Umu
W%K
Nyyv yy»* yw yvyyWKv yky yyyy j
\yyyy v yy\yyyyy\v* \yyy'
yyy y\( wyyyy yyy
y vtvyw * sy< awV Kv V v *v
\H*y>y y* yyyyy* yyyN >yyi\K\ *:
*yyvm».y sU\WKvyy >v\ \Hy Uyy\y»>vy v< vyy
»*yvyy*y>y yyy y
\\ yy*ywyv
*y |yytyH\ yy*vv.*.,*y\\ V y.Ov V*
\yyy tyyyy* w yyyy\ yyyy v yyy KwjyyyH
\\ y<K \Vy W vy\vy % y»yyy* v \ y v
yx*yyv yyy v w *yy«*m uyyv*y
f\M yv< y\yyy** tvw %\
y»y*yyss,v Nyv \M*yyy \v*vy y« v
v.yy-y y y* V* yyyyvKvyyVH\Vl\
Uv*yy\ ysy»y>y yyyvyyy sV> y>, y->vyy y\ y
UWV\ y\t WKvwyy V\>vyy «
Vy* wyv* *yy yyy«»s«Hs> yy vyyvyyVA Vy
(\vy fcyyyy H yyyiyyyyHU «y yW\W\>»
vMiyyMpNy yt yHy*wy>y \s^yy
\ »\\y» *<h* \»y \
tt«yyy** V>yy \Ht»y v vy. Vl y(
*yyv< y V *Hy»v^
ll V*y\yy* y*y y Vyyyv\ >\*uu \v.:»
WtWHH **»yyyy*y i
V* WxvyyyM yyyyM* *vyv* «\y v Hwy\
V v*** Uv »Wvl\
«y*y|k
Wit wny yv* «ky« \Hy
NyyU H vwyyy^w
Vymlv »*yy,MM«<V\ *y \*y* y^VvVyu
' * PP '■ - ' flf p • ■- - :r.
VV>V%lv\\ WVWKW Hyyyyyw.yyy.yyyy y<rV Vyvyy yyvyy \V W W
♦ i ' •
it,H S m «;W\ f |\tf
\*h% mVM if w vm %
*v\VA\»\uVni tvvVnv%\wpvm
Hv* wvw { \% M\N^
I VVi VI va^,
\wyiVv| v Avcy \y\V \% \%M
! \ *u \W \ < '»V|WV\i \\iw
1 yyvvw VAVWV \>f\v \V V'K'
■y yam ( » <y 'v 0»-yiy V'w vvy« vvv ! \«3
■ l! >yy "y ' w ■ v\ U V\\V %
%yyv y** (y y uvyjk V "*-\ W u\V, M
v\ *v y > * l ' ■<• Vyn v\ Uy I
i
l vVV V'jyVM VfVVj
jUy VVyyyvvy.tyyi y vvkvi.v '• u v\ i<v yk* ,
y, <Jyi i_v\ WV \W V ( 'Hv\v'J
'yyy m yy.H >\ yy"" Vv *
| yyyy. \vv\V VU \v,yyy,u. yvyK A\ \^|
"y yyy y Vy\ y^iuU
j yyy \v" \WViA a Vn]
I yyjy\V y viv Uvv 'v y,v"A % \v\v \Vs%'
y\"v\VlvVi Vmv\ %v V\ 'yW
yyyyy Vkyf. y > yvvyxyy a x yVkV '\\ yyV\
Syv iiyvyv yayy Vyv V-y V}y \V\ I >V%'
yHijy y
nyyyyv i|yyt'. u\\ yy uvyy v>\yyi".>\y\ |
! yykyy y*yvi v Uv y\yv>yy\yyy, iyy" ;
yy« n ■ Myy. ,yl > yy"vyyv"yy\ V-V Uy"(y"."0y"- """v< >
I yy*yi .y wVy yVUsvy v\.SV V*.yvv yyyf>|
|" t yyyyiUy tyyyO"i\i "jyy y\V ' I
I»• .yy IVH y yyyy yykyyy y" y> " ' ■'
I >yuy yyyyVKyyy yyyyyyvyyyViyv"y
| yyvyy. v**. y yi\U|k\ y<i %\y yvuy' ui yy\ I
. iyyyyyy,\uyy> yyy"< w "y yy^. l " v* \y
I yy yy yv>U«U> S"'* 1 \ V VV "vVvvAV, "!
I yyyyy.H W V\h . vVy\ yyiUvU *i>V V" 1 "* "V}y W' l
I vyyuyy yyymy y V>\yv WN yWk;Mi.|
| y yy\v.y Xv y. y uyi yy.w yyy yv •"• yW.yv l ' \V \\y
| >1 y">y "*U\v yyW v\S\V yy V yyyy
•yyyy* iyyyyy\yy y >uyyy>...y i y\v\yAUAy\y\ Vyy '
I yUyyyy yyy yy< v \v>i V'V,"'^Vy
vsw
■X H t '' S^'y^Si.yy.
I I yu "■ ." yyy", y'v'^Vy
I4# \t. y\yyyyyyy 'iy U Vy
y , tyy.y yyyy \yyyy l v\x
yv| Vyyyyyy yyx vy.y. >yy% %y I
I V ;\.: a '. 1 I
I '
y'yOyyyyyy( y... i\W Vy Hyy kt<y\>vi y V'yy j
y< yyy yy yyy VUU y yyy, wy y y*> yyyyA yky j
|yy yyyyy yy yvy, vyyyyyVvv •» 'Atyy > yyvVyy SVAM
yyy v V\ >•*> l yy yVyvyyyy y> v. >*y 'V\ \' vyy j
j yyyyyy l y"> vl V\vy vyy yyy\ y-K\VVV\" j
lyyKyv »y \lyy\v y\ W yyl« yV VWy Vv • .yyAV^ l
yytit iyyv.tsVyyy y yvyyyi'uyyyyyiVy.
! V yy.yyyyVyyyWv yvyiyy yv*» SVfs v y \-y\v-iV |
i yy. o* yyy yy.yyiv ' yyy \ y\yv vis j
j y yyv yy.yy yky yu> Uw yyyy \vV v\yw\ ¥,yW s> '
lyy| yyy I.yyyy. UyVyf yVyyyiyyv "»y»y *> \ I
[ yvyyvVkVWt y
jyyyyi.yy yyyyyyyyy y'iyy yytyVky yyy% yyvVv!
[yv< U<yy yWVvvyy« SV.\ v SMWyS I
I yyUyU yUyyy yyiyV Vyv yyyyykyv V- Vv^VV k '• •!
yUnVyyyV <iVy yyy yy Vv yyyyy V yyv vVyx yi H,v j
| .yyyy lyyt.t Vyy-yyy V<' y y VVvy yy vVyV yyy y \ '
i yyyy yyy yyyy )« yky.> iyyy\kyyyy,Uyw Vyy.'
| Uyyyv. y y yyyyyyyyyu iVyy y V*vy v yyy\ ."<yy yvyyy |
Vyyyjy iiuyvVv VW*y\ «y VH Vf VK^I
yyyvwyiyyy
\yvV \yy .yy l\y y yyWvA.y Vyvy.yv v |
' uyyyyy Vyy y.vV yu vyvVV-"yy> wyyyKV Vv, vyiV j
.yy KvyyVv.yV *> Vyy >«yyiyy »yV yyyy Vv ,
1 y*y"»y yyyu yvy VvVu.*
yy\\\v v\w vy»v wvwvv
«y V-AWV Wv \WWm|
yyyyyyyVyy yV y vyxyiv- \v\v I
|m VyvvV. yy Vy*y. vyw* W y^yy%Vfy^
wyyv VKv. V«#iy VyVMjyl
yyyy yiyyyyy y* yyyvy Vv *V "vWyv yyy y .yvy
; yiyyvuy* .yy yy Vv. u Vy v.yVv yky W.yyyy' |
j y yvvyVv \>yyvyvvky.yy.» xvy vyyyv yu.y .yyy
VW yyyVU yyUyvuVVyyv yy,
i yyywyy.' ,v v yv,y V l * yyyyvy>vv>
I yyyy yC yVy VyvyVvyy yly'VV yy( SVy Wvy U, y'ysyy yyy
iiyyyyyy ;yyv,l yky y.y-.-y yU yV yVy VVy.yjyy.\,yxyyu :
yyy l yy<yyVyv Vvyy Vyy yjyyVJvyV yy.yy.y-.Vy
; iyvvyyV * Vyv VyyKy VVyy yvl<y\ yyy yVyyyyyyVyv
j vyi.yttyxy«yvyyyy I yyy uy vycy Vyuy.% vyVvy-v "M
I y y »y .y .Vv>>.y \yyyy iv.yyy yyy yu .
| yyyyy, yyyvl yy yy yyyyy.«Vyy*.
yyy vV«yy vvy"yy* Vvv vVyy svV
, yyyyln- vm Ivyviy yyVvy y\yyyyyyis,v yy Vvs V
S yyy>* y»yy Wy y"i Wy V
,v yyy .. yu »Vyv y. Vy «Kyy\.t VVy SVy vyvy.yy
i yyy.tv.yy. y\ ViyyVyyyyjy Vv>y yyVvy Wy yyy,
WvyJW Vywv**#* y< VVvV. \\W»iyJ)y .VVjyy%Vv
i VV>yyVyvJA yyVyy yVyyVyy* yyy yVy yv\\yytyv yl|,y
yyVVyyl fcUyVv*
WWH VW WV VVVHVV
IV Vy yyyy vyyyiyvvy,yy yy WyV'.yyWyyjy
vHMyy-Vyiv VXVyyy, «s yV yVyyy
V^V v vyVyVv>vyy yyu*! y wiyu. yV \, yyyyy. < ,y,
I y yyyyy yyy"V Vyy yy vyU Wy Vfty
'yyyWvy.yyv yVwyyivVv Vy yyu.yy y yyyvyy
| v yyyy v\yyyyy. y V.V Wyyyyy. ' ,yyv, y,
| yyyy* Vy*V Vyv ,yuy yVyy X yVy
i y VVy yV yyyyy\ yyyvyy vyy vu.y Vy\y \y.yy,v y, s y
jyyVVV V* yyyVyyy,yyyV \Hy.\y \\Vy yyyyo
|yiy«yyyyy vVy WvyyV yvyyyy yvyyyv%y.vyS
!"V V*y* syy v \yyyyyx* '.yyy Vyy yyyy
yyyy.y ( lyyyyV yyVyv Sy.'VvyV uiyy *,
| tyyyyyyy Vyv VVyy yvyyyy Vyy.y vyyyyyVy %>y
I Vyy* i *vwyyyyy Wy
j y Vyyiy»<yVv HyyvVyui \y, V yy vVyy yyyyv .
««W WvwyyoyVMV Vv SVy HVf
i yyy\vyyvy v vt >v\ y Vv Wy
! \ yyy yyyy yyyyy \\v\yyyyVyy\
Vv Wyyyytv Vy yyyjjy
! yyyy. vyyw yyy y y.y v>yy»yy
; <yyUy yVyv umy*v *vy yyyy yyy, : .yy
I vyWyw yyyyV VW ,yy s v^ s y
jWy>y \\ yV y yyyy. Vy, V, yyy %Sy yyyyyy
yyyy yvvvHyK>«v «,V «yyyV %\y)y
i yy.vvW yyyy Vyy \\.yyVVwV s y,
S \N >V y* WVV w
Myv\wyv\vy.w\ VV V\* w VVv
nyyyyyly >vV Wy yyj(
VvyV»y>v yvy yVy Mvyyy yyy y\.i
VyvvyV yyVyyvvA Wy Vy V WVyS
VVy VVK yi.yyV VA» vv'vyyyyyyVy N y.... .y
' yyV W«yV v y *vy«yV yvyVsyAVyyV yy.y M
iyyf »uvyyyy Vvyy V t y Vy-wy
*v*uy\ vVv \V
J W\yyy wVy iw V -v yy\y vyvynyy v>y«M(y.yyy.
' VVyyyyy VV* VyvM, % yyy%>y V.yvyyyy s y
v¥yv*y Vy W »WwvJy V.V Wy yKy
"•fcyVvV Vyy\ "yvVy yyJ|yy *.vy\
ykyyvi^"
y v»yy vyUyvyvvy* yy Wy yyyy gyyVViWv
AW w>y*y\* yyy*y* Wy yyy s y N yy yyy
: WWvy W Wy\ Hv\ vvyvV
I ywyylnvy VAVSV^
1 vW Kvv *uyV y,4 yy% ■ygyyyy A
Wy WuVV iVyvsVyy** y»«yy*v*y V»
tyvvyy*yyS VyyW Wf yy
" yW\ vvVyvy'Dvy-yVyy Wy Vv\y. Vyy yy vy WV
t*VWv% Vyv *yVwyyyy*Vyy yy V>
Wy y "vky* yy Wy vwVsV
y M*. V\*y* <MA WW** W.%
wy Vv«WW \Vy Vyyy, yvyy
yyyvk yy Wv y.y yy s t
vh w %j& 1
uim u ' Sy. V\
M XWAMV Sv\Vk Wv
wm \V \yM\\ \ ,y\'-, y\\A\\s#v \
l LVtNNG aftt I'
i'Vu\V: ; !}:ife;lVy v v v:
\\Vi"'V fi "Hv.! yi fy »»» >?vy^y' k v\>»{
•, w f \ ,v \V\\ w
• ••< " y l \ »* Vy> \y y y\ - « ,
, i y N> ~y k i\\n"jy I
I 'y \-\iKy AK I.yVv<, \{yv \> VV
lOt k 1 \ WW" yN>»y " V
\y. , viy.j ,\av4 \,Mly.V,;v. , , ,\ y "\\\M.yy
jrt: y.\i. >s \>i;K.\f(jiy v*Xvxv \iw N
I '''" *rVvl v V\V\ V> '"IV H x X\V .
■ ,y.y, .J. .► ,j| yyy;, W. f<*i, v UJ fe\vy
ll> 1V NV ' yy,.'H 'V yV \v) \Vy vVy^N
iSWrw V» N
, W,N >4 ; Vv i&'i y. v y>
S V \w. flllyMlll r
I '
|HH MS W?;\ 'Y\ '^Vyy 1 ' '
WR.M ••;■:• '.v::'v
KMBm!
•■ ,y i y. ' • -\v\>vv.'\ '
•ly yt"iV\V..k' .•• . N\> VHW\>--JV. yVw •
jWnWy VvSyW V\VA >\ 1'
!u^ v^\. x W "to \\y > N •;
R VyWJ.yA M\vSv VtL"vyf«* iml L* I!
V'-. V v fe„.J
. -V<F\
. .;■••- Mt|' :
i Uv ,v\ L ,'\V% >
i •<. vv. v\ *
MM
! 1 ~' \V' •'' '' v V'\- M ' VC
j yyX
f £^v\a^W6| ftAt''
ra v ' wiMy.•• w^-y N >N#'\Awm N
vlu.iu :. v'.~y» kMkOTLOTyWv •
Ifiroml^^aSSiß
V
t ~• ' • W\ y\
BBHWIW
\Vv .yy A . w:... N \ MB j
I *wf> wi wMvW vwSmiE 3 J
n «' V v |N
I * A wVfvV V v \Vy >" ■ '• ivyw. v v>fVKvv\
' 1 yV V'-vyy, - s , v,:, .. y \..
KwK»K
SArHirm
i":v.■« v'-'-y:
Jwwiifrwif
fiy, ii* WvtJA V 1
i j«\>V 'y v >sv\\vw Vy y*sv\wy
• 4 • l >v • ■ V, v-VMSVyV *J »'
MMfM
II yv \vTl'
IHnuK IBJP% Sk ™ wAI
Jmr My -Sbbß
klXmvt Wy yy\ \ivV
M " vv ''• -N va V\<M WlvV '
' '\ 1 \ \V\\Vy > HyWvVi t \ y\ \
I mwsem Ftsvi )
S| vrtywK y.-, 4 '>i VvSy \Vwtv\v\y\ ■
: I N*y\ \ Ml® yy. yWvVyl W Wyy\
, VvVAVn ityV Vyyy.yv V y tt vtnvvn
V V \ V> VfV.y, y v « *S T * 1
v\v v \ \\>'Av\y yy\ *\v!sy VhyVtiW !
\ \\SyS-A X H|)||y.|
y i vV.-WyV.y >v ,v. i *.v B\ v v I
jm wwli m m j
I MT»® I
>• ikw VSYyWyVtvVyy ■
r •Mvy U V\ t yVj
yBKW^MW i
U \V«
v I y,V# \vM Vy >',\y\Vs ]
\ YSVMSAY* \V V\V S \VS vN 1
I
v \\vAs ® Tsyyyy|
V\ VWVWvi yyysv
i SV **
. a®ps,>sL»,
VWyNVWf,,
144UA4 W44 4a 44 UU4*i h
mnimmi 1
wiiim
'TW i mn i 1
Vwwto% VHw
mr|M *
WNi tMMNk Wv*
VyVWsV Wfl % fWk
yW^v
1 : x r
V\ Avvt \ \ -<H v v\\* wA\VA nY X \\a v\\
~, , > ' v\\ \ s V .\\\i rt \t\V
]AW» a\ \%A%-W\W Kav >\W VW
V ">\ \Wv\ \,-, Avm
S> CwM'-W A\ ,k«M
' V*> '' '■ - V
M ? a: \ 'a, v; ( ;\w v\
igSI S H
>\\ M, \\\ ; j\\ W} \ XV \\\ V*
V\a v mvw.\\ \\ -is \\\\\V\v, \ \vVv\\
1> VA \' v A \w\A
'V v>Xv\\\vyx pX\ h aAwv \\\\v XI
KImMW A\v \\ V)%
f. 1 x\vy * v.vvr MN> w\\\\X yvJw! \
■ \. xx. «, \,A vv- r • A \A*
y :K^V'^ytmß
V. ! >•■■• -..; H \<^
pn JftjflkSl
- v "'^ V \N;V >r v vvNww
vSvUfiw \ A*«AV |«\
M Vv
Vv \Ax\ v XV,
vw» ' v., v >rN x ." x *K
A,w m« J JRpJHM4 \\X\A mm]
. '• «'• ♦>•• > \A\. A,x
tv\v
\. "V ~! , \ V .V .'.J \V>\ \\ V
v m * Ns vk VM* V\N\ a^v
iA , v \> . -}4 vv v W*w M
jr M*M nv v T\ \m ft \ ii\\A\ \ AN \X \V\N\\VWA\ I
\ • ■ A \WW N\ \\4
1
v\ •■ v v \ A wvU
v WWHI!
\\ : A'/;,' AA\v
wlflH
. V \\r!i \ \ P v , v \ NV
v v M \\Vi ;
WVP ? A T\' W VV \tv\\ V \\ 4\\i\\\\\W !
rXr,; vieß o ,<l \\ v W\amv\v\\ V vjKJwA ;
I NM x w' \v\ffW."| v\m
W®^ 1 v , ; y
v \rn\ \ \ »v*\ v ' x A\\\\V\N
w \> v ur w v
, ; 'AA\ \\ *v\A i \ ,> \V,w V v 4
C:,:, v , v - "' IH4 W
v v\v i\TO v Vv a*> >\\\ Vw\\W
:•'" ;'a:\. iVvt.l
'•fyfVv M
1 V > VIV \An\»A\V) Vn\V
\\ "\ HWrl \ V ]
BBfi\Wv v v; \\ -
> vl \'A\ A, 1 v l v
i s HISsI v^ x
■ l:.. v> 'V v* v v 1\ x \\
, \ \*; U > 'A\ \ s\A A\\
■. 'iilS t va ■ V s ' V\V»>\ \\\
\ --V ,K '" :
- . \\ V-,
! \\\>V
Km '"\ v V ' ' 1 M \ \\^
>4 V n \> y i
wVhv% \ u\ v 0 ' Vl v UMWV
>■''•> '■ «'WXr;,
• ' vNV WAVi NvvyV.r^W
1 V v
A"V T ' w \nn\\ N>w\h\s >\\ v-a\ \A
. v v mo' ,N .;,V.\ xvv v v
)4M Vv ® 1
XX X v<l ' vV V A* \i , ,
W 'V \An\\-
Lv 1 ( v *
v\ V, '\ v \ N \¥ v \ N \\ n • N< ' V- >V
\k \*v V xv 1 * v
s Al M\ V\\\\ V\M
mmi mw i
\\N \"' JSfi K V n V ' A v V v W
; VV\>'V\ \\\» \\ ; \V\ \\\*l
1 n\ wxxVsA V
\Vv 1 ' 1 \ 11 ' "' iV ••»
,v t rn 'xVlw
;,W" k "> v\^*W\ R V
' v\r 1
a , '"\vA a W >a »\W
iillih,. \'T ' \V\*
\l' K \ v,v V> M 'AV|\\W
;
V:\ \ \. \\A* \n
!vv N V v <Vy >v ~v\\ vV,\A\A'MV v\v »w
I .A. m~, y \v.,x»
3 A\t; MWNmav %\W\VW \A
I »k»|M w
I I\\
wm. ...
Pmik
i cot' 1 V«W \< \>y4 \k\A
ii^f\fe\i® t Mu
{w&iwSH
irwl\
jwJNifl \4lwl n\* WvXwlv
x A v N i
Mvaw jw mv WVvlm* 1
V> V <N\ "A\ \ \ ' «W 'V »V »
\t? Jr\ « -V M** 1 11 1 v
Wn vf\v " ' v x\v
\V v-.A» .«\ ' V is
\\> Jr. ' '
SVVV WWW WV W VWVSW
V*\ W\M WSxsvx
\ \y\ \i \\a \W \ v \ \\W% |
\iy \ \ nav /v. Vn\\
' N AA\a A\ XAXVSWWW
I Y% Vw'WA \\\\V \\X\ W \\\ \w\\
xx\\ Vv XV v
VV\- m v\ Mv \Vv x \ n\\
: Vxx \w \\X \\v v, \\Av>i xxV.Xw \Hx v^\\)
! v ww i
X \\ \* XXV , V\\\ XXwvWv XX \ US »VAXX
I -MAX VM\ V WX \V vv V\% %\wy VAXX |
I w V v \ MW VMLt 4 !
I viittSk w*w \%i>Avi>VKVK|
\XV\\W Wxv\ Uxa vVvw NXVXWX I
luj^adi
Xw A V\\W AV\\S AVWAVAA VVV
, VVVV v V\a\aXV\ WX*iV>\ W AV VVav \ AVSNVVN v
I WvX \ \vw\YAAA m vViv\\vv va^V v 1
XasHvWva* aw .VAVAVVAV a\ VASf AV i
VAW \ v \a \A vV\\\*v wW\\ Vv\\\ \A A\\ ;
WV\> SV %VVM AVVV AX AAAVK i\\ VX\ VA \
I VvWVVX
i^s&j
|?fv f vflT J c I'M i
x, N v ' V\A>vAv N i . x
i !Ml|™ IM
IXXX WaWVXX aaXXWX'
v\ \vA v VH.W X W\\'' ; V\, '
W#" " i '' > ' *t.i
' Is IMIiU
\\ \ \ Avs v \ ~ \ AV\ u\X\v\X vXv \V\\>
ivW VaA \WA \Vv\\\AA XwXVVA.V
MffiSKXVlv
\\ v\v\o\A v HV
i» v Vl,\!;. Afu M&
AUvxV wVvx A i
, VV\\ ♦v^v
wh\\vW\ >
\ n Ivw A\\M* v X\\\N
\WV V\ vXNSS
USN <\X \ r N \\U\
WviWW \W\\
\\w\\\ H \W \M\
**V v H
tocrarnvm
\A ww\\
AV \vx\\ N tSNN Un^^SNS
\vv \v\a \V
'I vwm
J >\\\f \\*W wW\ X >s>S
k \SWW htNXW *v\ \v,y\ [S\\
y \WMvv m\
<x\\ xw\y\ %^\\ww>\\vM
%m\\)\ ci>ulhuiutiH
M Uv«*i Mt
Hnvs^H
ISHIHTS
«»m» «
t.....
J|
W\ \VVS\ WW, V, ,v.
V\\ \V V Y YV" H\\ \ ' VAXUV I J
IMFLR W'T? I
...;;-:,, S «A«
N»«SS»\
..;;^V.R\RAVVI::>''' V !Y'V^I
LLF^WYMW
HWVM
ML €KLWAL #M
|WOIWFCM-' W A •
I
W .*\ W> I>\A W\\\\V\\ IVVA
SW.\ \\\ M*YI\W W\ * V
NV- VW-M .\MNFT
VA.Y\ TE-I ; , MVL
KCW OT
m . a.
\\S*FC VVFCTT SHW
FIMWSBI
1 WMMRW I
NW N V\** \\\,)»M^ l NM^REMP>WI
"TOJ'W
IUMI 4TW\W !
* HHV>\VV V\
\ ■ ..»\A ■. >\\ VWY WW\ W^Y
WWWWS WW \
\NSN\ M\\\ \VNS> \V\W >\W*V\MH T \M |
SS \ W *S - WN\ U\ !
! VNNVSN ANA, \S\
WVSN W V\
«S«»
** '« IBl'l II 111 Will i "■ »■
Safe <sfc Sane
i
I J. H. MO^PMAN
4.1N MARKET miKT
I L«———l
' pia— -■-• —• — - - - ■ t1
■■■m■ ■ ■ ■ ■
Beauty li Only Skin Deep
Quality ii Iwmuly *ll tl\e wny to the
it w
WW i
K*w«\ mnv inwit
; \\\*Um Iml ll\« bemitv in <mlv on llw
iwilifok
KING OSCAR 5c CIGARS
Nhvim Uil a bawl «iml nem will—all
tl\* "muite* 1 to iw \\\* t|U*lity ihni Iwi Utn
gtunl far jtt ymi
Attfl ifft illi tK*?i what A Mnoktr
mw\* m\ i* t* fat hi% mck*l.
■ ■ ■ ■ ■ ■ in ■■
1
WUWW \ WVs «T, I.
(U>ML*L4*HT
111*1'OT.WYN
I^kmxm
MY\. IMIVLMR LT URI,\V
F'LILWLI
|M\V\ I\\ • >«>>lL |\* N*N VW J > RIIHVUI M
WW WWVI
A®, VLIS JFEIS. JMVRAFC •
MIWW
KITE. U "'" A NW
FTVVM'M, HU\ KVLMI
I\\» AIIH\U\)VL \\»'V," '*L)U
MLW**LWW H'"l F" WW ««»
MU.* > \"'WW M'V"*" WMNT
\\HH>* L» .\\HRT (IF
VII\\MIW\ »I\N ■(,,AVIN «N »R »MLH M»\\l> \
SRLR.W AWT'W;
TNVRN MAJWSRTO US.
V\V ,\\;,l \ '»\M\ M 1
| 'M I I\*V. AWW T*#M|\| »NV»TI\KMU\
, \ 'OJM' ~V \I , N»\«\RT* I Vl\ I\\<l
ILL: » »*A,»"
NIKWII.TMIIMI: \V,",;K
WAW
MPHNFT
I\ll\\. VV>I\,N V>!N''T\ V V>\V, "I
H«W« \-'K WAWWP V»>\V\ IW'L
I
F NIW\LFFILIVT NIA\ V\R,D 4
LIIVCW, VI.UNON
WHTAORW