Reading daily eagle. (Reading, Pa.) 1868-1883, October 23, 1868, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - --, -,. -.:. : , ~, ,'.,-..,,, : .-', •r.,.• -- ---• ,- - , ~' '• • .-.',-.--- i1,, -, :•;' ,1 '..! ..,, ;: , :'::::[4 . --';•..- ., .'-" , ',•'-'..'-'..i'i .-, ..' , :' , 2 ..i.; , , .._
~.,, ... . -:, ~ . , -,.• . -,; • •:, ', • „',, :-., ',..•!..--- 2, ~; „ -,•••-.:,,,.,-, 4 %., - ', - . 1. , •.-Y • ~ ..
... . i •.,,,-. :i L ''' ' 1 '.. :•;'.'; . :'q , .•, -- ••ii.;i:';..',:' , ; , 'it;:,`,•,',....i . ., •-?..,.- i'-,•, -; J,,,,.... - .,... - ., -;:.
.:-;.:',•:,,,,,,.,,.,',,- $ - ::.iL‘ cl ...; , tij: -: %:Iii: . " - ...:A, , :w''O'i , .-` - ',!`ir:': , 4v , i.,,4-f ,, ..;, -, .,4::',. , :? . .': - ..: . ' . ?-- 4 : L 'ir-,. , .",.';' , .. -: .... , ....` , . , i:..;.-;,.:.:'.0; . ; - ,,.:,: , . , ...;;,„..,‘::: - . - =„=,.4. , :,.:-,., , A .- .----?:;.;;;,-;% , :,..:;;„i',:- . 41,. , ....,` .:f-..-. -.1 ' , ,_'..v , 11. - :,...,,,'.`v - Vtrnti' S Fligi.., ?
„.
..
.. , ......
...,.-...._.„ ~.,,,,,,:-.. f. , ,,, ,, , , .„-, , ,........-..‘.....,:,- ; ,.. ; ... -4.--.7„...:- I .t - ',7 • ];;;' - 7'" '.'.•• •• ; • ; • "`-".',. r ',':.'.' - .-'. !. - ... f -,''..7Y , ''''T.7 -, v '•!-.. , ',,-*fc, 7 ,:. A,-"•,--i,:,-, a-:„'F'.,f:.:4,..,:..,;,-.".,,41',:R.ti.,•;.:7•-wq.A.4-t-rekT-,"::::+.',-.',',',4:•4,;;'"i.,?;g47,4r4- 1 4N -4 ' ..3:4-"! " i ''''''''' ;l "'''' l ''''''''''''''''''''''' i ''''''''''"'''''''''''''' .'
' -.3 ''' 6 " . ' 4 ' 6 " ' ' '?
: '''-''' ''''"•4' {..
'. ".'lP"‘'.''• • .
). i, . t y . ' • ':'" -. ' 4 4 '1' .4 .A:"4 ., . 'SS , ‘I - StX Wt'T' l , • ? ''' • ''... 1 'fC '' I 11 'i4,' i t ' • --' •
. • . ;....,',0:,,,,;,, i ./..1 •: ;,., ,; ;.-4 ; ‘ - ‘ ,• , 0-;,4:: , - *l.
,W,- . „ . „,,4 1 ,,, , ect';'*.,4` , • .; - : ---
..,s
~.,.,- ;;;; ; „ .:: : ..„: , , ,, , , ,: „. 1 .,. ; „,,.. 1 ...,. ; .,,,,,,„,,,,,,,., ; ,.,.,,,, • , ; , , A ~,*. t ), fi:Atvy. ,,, ,*) , ,k,v4fl i r** ! i ltt, , ,,i4 • .4,,:-.tift5;V:,;0',7,,..-47. 47.0,11grilgitIV',, -.-.- ... ,4 - ''i .. ,, .& --. '''f' l 4: --- • •411 %'•!";" 5 -Lr- A ''''''z' ' .:-. 1 .7 ?-;::: : ' ; '- - -''''''' . '`' ' k.. ..'" - . - 14 -41\ "' :,: ' ; ` ' ''':i .' -,41 :i41 - ''. ft' '' ., kt'' -. --''''' 0:: :', ,- :%:.4 1 .8. - At' . MIL zaii -• • -4- •t - ••••,, •.•'• 4 1 - iii - '- -
4 , Jvivr i r,.... • -44, , t 4 .•• A , • ‘,,
fivi . r. • Itt ~,‘ . ...,..q, . , , , . .. ~. ..ie, p 0mAie,, , , . .....r.?.y.N:z, , ,,.....!., '-: AO ", % '' , V .-- f • 4 , 'i'ill 1 1— 0 :-- - ---•- - ":.-- - ------ -—•.-" . ' '' f
• •• ' - ''.
--A ::-- ;
THE
,144, -
...„tt:),„., , -• ' t tot i , ." , :,= , _0. , -;,. , .-.‘-0..:,,,:.. , .. , ,,y,i:4,i.•,,,:.,..,,,,,_-3....7-„.74,4,.7.4, . -- -. ,, ,:-R,.., • , .rt..,.. i ,r:.}:;. : ,;;., - ...,:.:;,,,,- ; 1,-,•.-..,.„,, , .,„!•..,z,..-::-, , ,,,t,.'„7-.. :.,-,..,-.,--
...,, „ ...,,„1.•„..,.-,,,:.•,_ ~,,,,.,.., , ....,-..,„,;, , ,, . ..t.,%„.it,,i.f . : . „..,y,, , ..: : „1 , ,,, , ,„4„,,,,• , ,,,..„,...,,,
~, • fr,: . ?0, ? ,
..•,..41f'.. , -.,... -iifi - ~,, , i. . ..:i . .,,i,T.,,,: i v .„. .,,C•f_
~-
, •'', 1_ y i• '_•,, . t . V, , 4:04 ."'llf.:*:: , •.!:'• ',' -' ,''. '-'„ -,,, 'l' '''''.'',!,.!,•,-''•':'' , : -. 7:',* ‘-''''!';',..'-•''', S..':'-'.l - .- . .'..:::::::`- ;.':'.,": !.' .- Y - ' 1 ,:' ,.-. ' . ';:: z .=_!,..-'„ - :"- I -:',')i . )'''' . .-, -, k ,„„,.., .
•
..-4 , ,- - rio 6 . 4 • .. :,;-;-- - i": - ; -,-.....4 , :w.-4A , 11 i`; • , -, -.-:. • 0.. k. ~
~., T. , '
1002/OUIII/1110 . , i 1 x i ~.1 i: ~ • ':, ,• , .c,y e ... : i,.. ~
_,..•, Iv . ~, , 5,...,,,, 4. '.,,,,, ~..• .: ~ - -,,,,.. • ...., &,,,,,
—' • - 41.'.•its -' ' '•'''''''' ' - - ikrosttis ,--. k ., .. , , , ,,,, - .,.,. 6 ,' -. ':::‘.',:lSr . -4!,;,-,
. 4c. : ' • 71'
-,..•.... -,,-, ..., 4. ,, ' 'i';'.... ';,. •1..,: , '?4''. ' • 41,'
1. • ' ',l V.:: ' ''
Z'• ! -...." ':."; '.
-5 •!,,- ~
' 5 C ' 1 ' .., 4. ' ' -' ' ' '''k '''". tXh. ~. . 4 - -71- V - All - ''.. '.'''.! 4 ,4‘,,, , f.- - .., ' ,'',,' %' ,`,,:* '-
~ • 1.01 .11 :1..", :fa ..VP- I .',./-.-.„ ~,,, 1 .:0.5 ~,,, ..,-; ...-. ,_ ~.: .4Q •
IS'
fk ta ,.'; '-. % lA ' a ' ' . ',
' ~. . • - ,-- -,' JW,. .
" e ". , ' `' , 6 ,,i - 1, ' ..t - , r4i, ~.",,, , - , , - . : ,',, , , ,14....-gy, -.:... , 1..4 ',L7 ., __, A, , ..,-, 4 .6.61 - •,.'
~,•,;,4t, ' ~...,',,. '•..,;.: • r - 1, , , , , • ••5 • er'.,, , .1.. !_,-,. ' . : . -.. -,ei• I ~%"-•,..- • ~, , - i--,,04 , ' „ -,,...,,A, - ,, ~. -,,,,T, , , , ,•,-,. - „,..,, ,- ,' . , ' .-. - - ~ 1-r* . '''
;, , ; ,L. - 4k 7 ', .. ! -i: -,, ~ • `,.. ~,,,,.....` ..'.A - Vit&ieWift ' -,.'„
,',::'!'4 r•fb; ~ tap,.re - I, ' - ' ,l '4'' e.,t;,.7 . %!!:4.; t,T.....,..
~ - • ',.. •
4 . v.*:;, .k.W., T. . k k . . , ‘ , 74r
• • " , , .
.., , ~..
...
k tt, . r , ..
r „
.. , 2 i _
~, ,,,,..31*.•**
,•4441,,,,,,t , ' t ,, , z , 4 ....
.„.
~ ',, ,. , , t - i. ,i . , ,-* - - .._ ,-,-: .1-1 . ..;;.. ; ,,,..5,
'V, , ' 71,,.. :
~:'- .4,,141',L.,:',.;*:
ittr, , .f•-,.. .rd, ' 4110t41,344-- •,'; 4.,.., .' ~ ... • . ' , *:' ,•:. i.' '• ,
° 4 % , T . LIN ''. -• .- . , I•'?. • ,k , -,',';',' 'd
, 't ''. ,`' "4';'.l , ) : ; ',;:i. - : , ,i . ... , SI ; .
0-...ir.k...1
,t, )1 1 .
w.
.•
l.i 'A 1. ; ,
~ .if :4T , !,-'.. :: ~,-,*-: , ,1
A. • • -:• ; • •
,'., .' , .•,.. -, • 4 ~.;.A - . ~."4:-....',...tr ~ %.•:r._ •',. 4 •,',.;-,
sy
~.,•.., 4, .., • , . •.• ....• • , :,..,,..„.. • .
.. ~ ~• f .... .. • ~ ~,
.T -.." .' as ••
. ''''2l - • ''.,. i . Z.. ‘,
..' '" RI I.4 ft, . ' '..• ' •-''''' '
•, ' ' II . " ' " ". '' '.;'""t; ..' ,l ''','''' ''..i';‘ - i ' '''l .• ' "' • ''. :.. ; r c" k.P. :".'..; '.. : ''.' • ..', ',..., I.'' ~ I .
~ fr,l .
-,, • ...1..„
~,.,,e..., , • ' :If tsli , ~, -, - .
... T• . v-s' • - .A .. . ,, ..P. , , : t.,,.. - :=l* v#6,.... , - . .;?c, • -.
''' '. '• , :' - ii , i, ' : ' i . - '' . 4 • ' Pte• . l .t4( i- ,A ir!“,t 4 - , t
. • , .., ,• ry ... • 4 -,. ....., +...t LrL ........
r" . 1 ) l.* .y ....k:,.. 4 ; ~,, 3.‘ ~.f) . ~..L.L._____'_; . ........L L:i:L_ L L, : - . L. : _ : _ ____l . ' ''.' , 7 '_,-':%:‘•.-',.-',,,, ":... 0 , --, '.. ,: • ' .-r''' ,i, ,
~„. ._ , ~ . .
~,, ;A. ~,,.".:,,-,- . 7,A c ,•!, • , =l-- - • ~.; '
- VIM , . *;*t tt..' Oil .''-.; . •A;`' :' -. ..4 ./ .4 , ;' , A , , ,, 0.;i•-•..-' ,.,-
..,„ . _ -- 4%At1.. ,110 , 1„ft .
.i.., , r , •vs -- , -. .--- ''. , .7 T(4 - ' _ - . \ V
NIX 41, 411 - V 11 . 14 ..V.1.111,r11....,141...11211.4 .4, 4 v• I Ift•-•*011,11.11 4 .11.0/
,_
1 . i'-'
~ ~.. ,' I ÷. ' 11 0,.. ..: ; 1 ,
.. i • n , I , A ,- ' ' '
' ' .A It . '"
l imi .: ;
..'°
; ''.9 : •' . . '.1 .-. VP-`-“".. ; :.'.l:'`c; 'S 2'.i , M , V' t ' ,''
~ ..:.„ S . ,
~ . ra.' *,, ,2 3 • i''';'''' V . .: 1 / 4. 4 '' , • : .1 ' I
i
,- ' 7 , V - "T • • ~.-''' :. r ... . !' '' '''. 7 ."' ,, , ~rr.,7'`.4.WP - 4'. ."',- r: 1 •
~' . , 4'
~1 4 , .; 1* : . / r:, 7
~I k, i,. ''' s • , , ~,- ...,'
. , „,,.-• - --,- . - t , '"•(''il.'.- - i' - ' „V s ,f,,t ' ) ..t' 4 ‘'p k • - .. ..-tvl. , :i -„
, 1 .
.• . • ',' . • • ' P" .• . -1 . •,•1 : -1,. .,h t• i - , r 4. ,,, t. -- 4iVit--$T. 7- 3E T. :' - “T' - ' ' ' ' -45-:* 4."
. . '44' j 'a, A , •1 1 • : +1'4 ,... 1,1 'A, 1 1 ` .14 - s.6' ~e. (r,
2.tia;,Ti*:'! " ''. ,• • • :' ••.'....:•". '':.,.....: 6 , , . ' . 4 , 4-7 ..4.., - ,.. , ,, , .*A-,. --- -• ~.. ''
', , .14L117:1;ki '•
( - -c 1,1 ,-:. 41 - ..` ..t .* . -./
--....... . ... . . .„ . .. _.. .. . . , ..
..... .
- -':'' 'Ll ' -41 %141/4. ' ; ',,' ~.* ', 1 00 4 ; ' 1:, V I! 5 .. 7. "' ' :5 it * ,tr',.-.' • :
~,,..0 0. 4 i : „ ~,, , r, - ~-7-' - 4 1 4,1*,,-,,
, :i .,,,: c : i : ~,,
. ....... ... _......
t . , ."1...;....1,1 '% -, ' • '. H. . . 4- v. ..;.'i-.., ~,,,-,.--‘
, .•
..A... 1 ..,... , 1.4 , -; , ,,f , ...,, 4 1 ,, , ,
• ... - 4 - •., -.- - N".- ‘4'. ' o i l ,' Olit ;,, , ,I
,„„';'' , ',-
IVO
•' 7 .''.__- ' •" - '-‘,...? 1 -.- 4 ,1....,: ' t ;1i 1 ,
' lii, •'''' ...•‘ ; t: : •1. 2";:itt; ' S:.- 1 :. :1' ' '''., . :11:‘ , 6 : 7' . 1 ! !‘°'
4P' 'S . I .
'', .7 • #44lo o t:'
';''
,;:, ~ , •,, , i , i 0 %-:!1:144:flr::::;'::;`:;'.-',.,-44.1"'''
',' ;'.1,,,' • •••;:•:-.:. - A' , !.1'.4 - p . ..,4.41t. - ', :-.,
Ati-0111,4"1110. 00
'.., ' - •,,: ::,'•,,,..'''.V:'-k''fe:;;:-::.'
T i s l # 4l olo4o 4'
..%,,,.
,7 ,, , ,,,py, • *1t.,•, - ,-
i .
'..4*, 1 , -.• .,
..,,,. .1".
ii
kb
1 I Iti "
'l': •
. ,
• . .' ...‘
-,.... , ,
-o
W 'w iii.
ti t
lata .
d ared 1 busies - a
g tlit.W,
. A b i pri; t proodffi l i
te5•4".4091,48 Rat, k
•
nos 0; Ir. iwurt,
Allarireicar ,
." ••, ti
ROI
4 0 '
Joar
firAvutt
toiiiiii:
Trt-w4V lityair7f g t ii Wier L
g::•1' pi Coro% r us itt4triii
:o'l'. v onr :Vl la ' P")tiy,,,.. , e7 Bru i tivi:
rv t
....., o land , par o an at
Lad. .
, ,", ' , All#o,liio,7trari .
...t„..,,Dyn... 7 . 4 .150 m:
..,,,, 1et p,,,....,,,f„,.n. ..„.....”....7.4
iniat . 'fiLlatiq 0 HOS +.•• L it . : . ;, '
f al 7 :Pi - r; tg4r • at 1 . Z. rains , IX .
i • . 1 is ; , • i . . A It
and
' 4 12 ' : • ' it • •v" '.4 ,
• • ": -:,- ~ -: • i , „ ~.4.4.,,,, ..
That l a i d fr iF. •
• arOls tt 111 '
Ira: t a. at. iar
418
~ Mit = tFlui• *ad .
I, To $•• :VILA_ ,
Th Tti• - • ► ' ei "t ":
viriik .l ‘ • ':ok ( , :to r 1 i."::: ja
1 !,
ill , 4;, i •t , . , If: e kr , 401ISBURG ei';'
T r i. 4 1r t . •"q " ' f' ettersbga 111 4 !
lair. • ' V l .' O. '. nt,.: , 4 7 4 (a '
..: . - HHADINO MAILS. , • , "
-'I3 I P . tY. l O# z. • . .. .
7s dal it i
~8„:....
l ona
R*1001111, 64 W • 44*: .. - r.,. :%
::
rotitt,"" pv• &Pt' " : s : I Vi.t . ' •
~ %,.
•gok. `, - ,- /;; ; ,. if. ,.,
,airri • tigHtilTaii,...•
,VILIMAIO Ontile :••;;; . :
• r • • ; 4. y, I +. 1 %, -
I,AOIIIIIOIII. nal roinni*
PM ll 44Piso...ri , sti
mulabluw and itaitraturaV 00144114
No. en iv. elo 114intihr Mum • s !‘' l
1 t•Trat
itt
MI
1 .
It IA:, RDANit
ROUSE FIIRIIIIIHINfi GOI)D1
ET A L S,
TIN Pr.ta TAT ; AURBr MOW
Pi
BAiptiOil e t ,t0tt,A9 , r,,,A 0 1 . —.ll,
- • r? •,. ,• • :, ,•:-.! ?:),, z , v, ~, •
„:,:,.., 0 ,..1 ,
' ' • , ' s - •'il . ,',. ::i
,-
. .! ~,,•„ , , i t , r,4,1z ,, ,1,4( , ,,
~. , , „i,
-. ' , • , ..:f ~.r ., ..,',;',., ~!•". ,- - -* -, -,,...,„ i ,
Piot' siwitAits4l . . . . PM:
t
6, 114 4, • :, . • ~ ;.• 0 : . ? ...0.- 0 4 •:„...- m i q .: i „,...,.., ~,, • : . :• .. , ,
/019,1 1ingljt,1 1 %N",
Il
I. -
• _
J.‘k.,
1..11.011.11110•11W111
. .
• • •(71 •
%."
' VN . 5l"' • ; „"'
'1 • ./' 111,01011411111000111
• 1 1 1 1 1 6011444N1PP 440
smm
"
Yeti "
'l.ok iglis?'t
IZX!
=
• as .
r , ..,
•
_ , -
• • •
4 I
'l,Pinffir.),rb.4 saudis4
jgg 4
%11 0
) p
Ks
apoimia
AirOtitiiiir,£l l •LAW,
Rtanni •
Orriast Nasio.ooiis k ettio.Opstars.)
A I ieflati" 1 A 4
‘,
PHYSICIAN*
gt.C 4 •l4 417. it4344lloliWitteo, • ,
111214 0 118 ftWi iiihig 01410,164P.Pr ,
...
‘..
4 : -- , t 100 111,1110MMInr.. , , .
~
~. iffa, - ,; , ,‘,. - e!f5 . i.'AN , ,, ,,,, `, , .::'. - .1.'„, , h , :, , ,, r , :" : 4
: real
(7. - '.'-'( ' , 9'.4l*' 1 Ati t t': ':iivrolor
-,. ttf l . - f • , -,...., ~ .4 v, , - , 4-- ' ,, t itcHi c
~ i
.. .. . '
-91 1 111 k
4': . f:•# 3 1 4 0 V; - :;.* - 4 4 ,4,Liatzzi+4 - : , fi..71r , 1 S; 4,1 , :' - -
Dig
'?% , `.401,04010F I A#114•11V-Y . , 4 • ,
6044, Xe.gpoonoierifot i ovoiiii••l44 atilt B 1
Ilkistdo,ll* , ungiroi
W "Knit .. /Ml"Vaal
Witgase AppAarg.l
MA% tc,AND
Nceristzlitvia"d'ALNan.*,
.y1..11.141W, •
• s iSIIR •Olior 'D TIS
441114751 f rens iiieee, > eiwtlsir,
larltu •p* nay, itd.
MN" is i g oganV,41 1
7 " :4114 74
darts. Vaitat•V" a
DR..A.
• , c,.1 2 • . r .n • - "
'4l Nowak • J 14.-
(rare pool To r:01 . 111LIA45 . 111X011 1110'14
eatioti a ti!eurhar pm dbliese,
L )
.
w .t.
, Insoitod
it . . . •
7
3114:1 • ;
•
' lB6 4 ; , b
si ' •.: 6
•:. • •
''Btre . R..Ik,I3TICETHER
. ?: • • k,
Mipti '
441
(.`4,4).,,.
• r e 1 iitOSIDP : ' 14 11 -
' t' t (1 1 )
I . • VI
. •
• No. ;d4s 1111190ITP lc. ii•
EADVNOI;#S"'
• r
r ~.•
thin O oaintai, e , Cluoismot , f ,
, .c• ..- • ;.; f1
0 r
U o .() th.4.Btoat Or; ‘,
*4 , l)'
c;:fNIK .f 140614
'
i.
Win* Seleate4 Jo' the OW Of New York, god
• 141 , boltropolmoi Of liief** be'
low thoiiiiitt
" 'a ir tialiabduiot 10 tit° 4
.
,64,464,,seuakkie ow& to orday.fi ,
ikii;it'aoshing '464401440t 14414
. The Stook tlatidt
t 1 Nirrl dad ligNA 4/tidally. In tlio
A I STI, i9, 11 / 4 10 15 , „ NO ilitqft),;
• :*ontserieskl.:f
Wits *4O Wag** 0410 1 4 0 f th,
.cliptr.. ,yr: tort O. plumb is silkitalt
.
fßitOir
,PMN,
Fightit
4 t:lrlortkolto*, .
11 . i '444; V‘-‘44
WI
r;
El
3
MEM
( 1 1,
El
MM
=II
tiff
-
•
_
bl tai'
=I
MEM
•n
, • .. ~. , , , , • • .
;
wit Itm4l. ,
'i,i4 41tel—oz.eq 7'l'
, ' 3 ,' ,r .. , t
Tllll BEND 411.110 0111APS$111"'
' : ' •liFi ~W. , 9 /j • It•
,
• -
Vito. a *Girth' Sixth **sot,
. ,
HP A. al It 64
*ig* 4 4' i 414 t 6-41 "'a! °I ears
& SOH;. '
~1‘
41,NORTII, SIXTH
(A 404 gin 0011011t,V11 1 14).
• lIK&DINCto ?heti
,•,1.107•;',
11181
AtiItDYLIk k 001410118:',
h V: ' 4 , • 'iiihots.ihrikiiiv
t, • !r! - ;;,.! , e1 ;
SCOURING
it`f j
MN
MEI
' EIitit'ABLISHIIIINt ,
','•' -!
iti loath . ' ilioilis 601:11 1 4•40“440641,10 1 t1ifit
. 4 !,i! • r f I. i.li , );' , i.iii .Itit ..if „';,. , l4 ,t , :st;,cf•i t ' i:c..i ,
oafts-ia.Pbftia, ob , ' 4 '
~
~,,,,y i,
.‘ , ,i.
~,...-.•, -, 'I r, {I ,t.;(..1{ .f A. ' , l lei) or: i: i i; - ,_ 4 1 -1
Va'
) 1 4 . 4 j itt ). 1 • ) % • ;pew 6
,x 1 ,
A til, • lt1(1 iiijc i tijkli4ol ' l '.' ';
4 ' ..
=er KC I
464 . t ___,_ • . ~ ., .. r r t) . , y i
..,
...„
-• 1
'io h. 'it 71. - ..1 . ) ki.,,i.ho'irrt wle
it., .i; , ~, 1
; -',
•'. 1-9- 4 ,• H. oa. 'Milt ~, 111 ''. ''
i i 1...:• i" . : "
, .. ).
SG ~• ,
_op. , r I4,
.., 1
9469 99.. .
I[iOCIL'iNOTiOR
.1 t.'",F;14 t;'` 4,
: T s
„
.;.:vitutorRUCCITION
r , ;•;.t• ,„-‘;
i
" . s."
Y:P!4011;1040/131.14/130'9PEI AND,
, .1
'1.4.4341:1711W0ii,,i i,
a .-;~~,
MEE
*.:4Ty
' l. . .'• 4sl FENN , BTREIT - ..
0 ~,....: -..- , 1- -; ~.,.",.? :" i ~ ,,143 ,•,,::.- , ~ ; :t'4l '
' lira;
*II
Ur i" ; 4111,11 4 121 11 # 1 477 gi . 4714 .
,ir " ttr i 4•)
,-: , •:-.'. ;', • t.., 1 , is . •!1
j ,) kli ' 444
.4.. s ?" '' --1 5, l' im a .• I, '' :,, i I
I l it
'SW" $3 0 0 00 '
- ,w,. , 1 1 , 6 4 ) . " .'. ). - . $
.: 'l, ISC 4 i
4
,„ ~,a,
', . j i f: ir i • ' 74; !'''l ,'ffi: - /, ' ,: ;:,;;•;'•.• : ~ ; ,-..1 -P. `" .;
''
. ' 11411181 1 / 4 110 0 4M141 • i•'• t '
' litijO ..-
' '.;
, .',1,-,'',1;1
, 1 1!,..i1 t, Y 11•'.; t 4: 1. 1
, •;;,..._._..).-,-.t.:,1/.,ni.iv
1 4;:- ( ;lt . , :41 rl l 1 , 1 4 ASi 14
'':: '* • ' '''.'' '+' "•‘..‘7Cll'•:- '!'
. y
1'
Si to IGO puler. Mu ft is:
• oviOitii 0,.:..i !,-,f41 ' .1 . 11 ' 1 ' ; ''
• • !
4• dy :P . :l l liftpl tilt* til,,? ? •-,'''
y •:,.',L:i . ?l• -VII •/:( 1 , I , : , ':'p_;,''t,,N;lVi 'YI)! ii , • , ,
~
~ i 4itilkiltillje4lllll4•lllClibidiOt i*,
UlliiiiioOblitsiiiiiiiiiiiiirsn'4l:o44' .. '
-- ;' - .400;4 111/ 10 , "*OES;'"; - : .
~,
~. , ~,: 7, ,-•:-,.-..- ; , ;.,;oi. ; ; ,' ...-:::= ~ ; :.;-, , r.', s- ;
-,,,, 4 , 011114.10 ItAlifi Bit 0 i- t -::
i;,.i.:,,,• : . , --,. : 4 . , . ::, ,- •,.,,',. ;!...-.,..,., , -_,--.,.., ...;,, :.,,,,,, .}
:' 5 " .:'!;;.(4 1
' - 4411 ' 4 W4r*V 6 i l ' ; :1
:; ', t its .. 'ti.i. ) •' .), %'S +.., • 1
'4'l ~''-'
r 4 ota
!; :,..;4,.a.14,.:''':;mt , i2.4 :1,, 1 1y5, , , , f,-.,•:„ .-3;0. '; • ' '-. !' -,
ic.,.,..-4.,,,.,..„...,..
;‘ , ;', , ,, ,, ,,, , ;-c!' , t.t-Y,--.,, ,- ; • : -, .'• - ; , e-. , ..:-•:.-;: , , , .'!:. '','.'r,
~tilitiinV,ooititi***46o iti.::v
'-'-
..,.„....
'Zza,i,,;•s! •
,~;~;
MI
Mil
IRIM
MEI
1
~,,
. 'i, ..i.,
, 1 ~
-,;
,
AND
!:)ii:i
,
DYEING
4" - t
11•1
aftm
~i' ~:, i~'~;i
ME
•
=II
dc.".;
t' ..1• - .11i1Ift,
, f , I , T11,00111 , 04:4111 - 11,040
. 0 116 . 4 040. '
Mu, Wu OUT g m
10
• i*Fitiiiii t iAtifii,l4: ti
4 4 0 ' 1 '777 4 4
44t ' ii +fi , , ,, r/
l ith r e ", llll4l
ilOtregetiktiait)l
111 W I MKS ) . 1 0 41 10
4 . t4kh00 1 10 1 %.4 0 1 1 4 ISt
abr at4
11li
1 W144 ailMlak#
iiliitl i fr O n AC) . '.
''
iS;(I4OMPS lii o4 ' 4 '
is
100* 4
Ott i'
ti aig
1 0 10141 .Undatril
ea;
), t , 4.0 , 11 14 44
1 0 1
. 11 !i l linOt4 ,
o. lo o o 4lPArldlt :4 \
"li l t
t / idt
t l l7 -1
WOO 1 OOP*
111 ,Piiiei tilt*, Alialit
%NA hailiii4l44loV
P 4 1 4:14iiiO4;4 1 01; 1
li tterl4 ooo X.IFOC
l ot ,aotidatdio do
o?eisilbi i ,;W r lgtatie-
NoMinty ai l igw sly
. :Itlooket s . ' , iii o iffir-xilek6 l %'..i.bliOlt V
'Nino , otoioadit , ;(o, , - ~ .,, i .1 -, :i , .'2. ~,,- ji ,„ ,,l i
r
l i
.41$1.1i1,110:101i Ol thte g tb.s.. ._
J a* io t ookpAti ~i
Two 4.104814.1,
.be s diti ***44
.?et:44 1 4 fO),-.
bow o . iii is kfi c o m o
t
'``` f vti4it t io:ol)th*
sioirtilO 14 4*,
kin.) id, Evict lipt
suestirakilla iiigkt,
78111* open,. wilt , mI,
ith, 044 totied l ibeAt
A*1410) Wesel* 4 i
WV buteldo *hiking , ____ T
Ott 1 0 40 # t ed , P* KO 00 4 41
i), l / 2 0041tititioivoro
i s
tow it imo kia l i d P o rCiA * l o*
siohlo il 1 wee lettletitts Alm ' toe* the
411 St the ll' l Allithie l i t iOe in 0
hr rued;; ;
1 A ? ) a i j a tie
iit iii it OH
1 1 44 r-TfririTYPi-rtur 7. ~ i i :
) 1 4 131toinkthesilea isitird ll ) SWUM *A'
am 1, iittivsig• in bit ItahariT(4l4/00k ill
and the r9goovo Ark, ehg eet ) bie OW
0
PP O 1 4, 40* f 4 ial , , , 0441 4 .1, ' ,4
la i
1. ow,* •b e eehiv 35141 w Nall
' w t °led•lxiii 44 ' 60 1 10 4 WM Ititafaldit t s
let ill** li Oiloh b{kre i IvAtiet thim,
lin and told . him," t. 1, "r ,
ii Owbere f iro thee' he '!shouted; iowet
we eioarr ' ~
i , I
ill P si h °lll4 th e Orli ItklitiehhiPirt 'die/
ire not more than a bondAteA inoit offi end
there'll. hese yeasyour gm dePonli on
O ur 0 0 W
" g *le OM sin 400 I 4 01 4 /ti i 'l} :`5 -
!I
I seTee,!' omnretitilteitil, If x 0, 1: 1 '
keep them off for sti, how pm will be e.i
4t- 1101 Er i talked / *fi she Ittta pri , 0
t .
n
we thee eieeweettoe4 to ,work a , gg. I A
tes. rant, i toOk s look ont et ii e In
the INtet *not t , tht lii{',
•q' iltst4
1 01 tlittfskit. 144 111 int ( lit' iVir 1; 1 0
I n
ii ,,
efie y wil
i f 5 60 0 6 0 4 % ill ) i j i li r i if Ad a
It , t" WO l' .. Nint rtilialitlikgill;o46 je r li
1
Isttitbii AAhlt MC' t c re; elPteet o ten
00 0 4* Aso l4l o44e 4 kOn*eall *WI
blih end 00 44 0 4 / 4 4 144 i: 3° l fi 'l
Wall/ they 0 43111 41 14 r/ 444 4 000 4 t i PS I T
*OA Oita tier Utt u ritsfot o ri 4,
iii a r t t ei , th i we v 4 i 0.
A4W40.1i01447/14(41,i
si t * Ws
h
nloododi awl ter or **SO*
*tit o <h l t 40POVIthef t tyl *1 bee 'thee 0411'
Wet iiioa t o i fpit. , The Nhii i pie he?,
, 4pair $1 44 , , nt i s o vi , o i t o p t i o , ormici
14he other twotwoitt/ 4 04060 Po. theme
tV ir Wre 414 04 li ifk 4 klit'''‘4 l
11 *Olt
ti
44 61/ 1 4 /t4 i t tr t g) ' ir* qv 'e ; :il 4 * 4 '
'iliagnioixi Ae stirtt i f, N* f '
uitsnit %earths hott-otthe ii(letihehehe
4,1t0 *tie as tintbetl,nie 14 ppliktort' tt raid
69 OP * 1 14 1 Pi l 1 0 lit it t l Y , 1 "ki
toint4 4 4( 6 41iii4ttin 41*, WO
the biggest meet the I - oAtt ,otir
01! A 6104 I cliik4i* go er *
otruiSlini ilitli4i#l l 4 l lK 'tyf 41 0 4.
ta t
s e it o the / 1 r#194 1) 4 4 i H o o 1 IS ai m
with Se teelehesh treat get '?A ;. 1 *
le dub kis keine 010. 1 I'`lol yen sha t i
biji 114 fight 'onto hit It 144 14 '
r 4 t „ J , i . _l4
*beet I core% Set a Welt A In i
thy talk)* I mans pl to lompt lkim *opt
gadot t iclumce et stn. At lad *4 ,iatte \
iett
sad toneened kis boti nn ni 4 X '
i iii)seig
Wes Ped / 1 4 0,0 th 4 4 l # o t_i s
Ws West end WIINA 4 ,
thitotwit fity‘
# th 14 64 0. IPS ' "ate ' 4l
40'0010#11titelrhielitiimbie 0 cit itif
the
lad. / *Pning In tke midst olthern, sad
drofelhitil** l4l o. file 4 1 7 4 / dt 4 1
kalt4 4 )0 454 0/100 4 r 14 ;
Itlio
o f kii ,i , el kbtit.4' 4 't $ : 4 F ~! C
1 0 144iffteVeilltiCie4d10/1144heith‘t
shed 'the' giliitei iliOr VIA
li
414 44 wi1ik• lo w• vs (
* iiii. t 1 i 4 ' 1-
4 . A 1 3)
,se # 1 7 "' ..,
* )ir * 64 A '
NY 'i 1
?
II! 0 tot Re o a
, \
MI
'11 7 .1.
Sill
'',, ~--',',••:‘,, , v ,\- , 1 )..f,:'1 ' i. 1 :', • 7 , - . 4 -,7 '
er:•'':'•!...-",v-,-..4,.'"'•:.'41.7‘'..0-'l';',‘,'''l-..P'',-:
ES
~rWl~~i+rlp~lir~;i
41.014' - ' 4 0 . 00#
1 1 ! litt. ,
i
Fitt4 1
wa ..v iii
11 1 : 444
. 144,10 /
( tili b eei ' ; 6:1;11,"
''•:c w t
,;f•-I#-,.!1•11, ",.+' A
1: 11 .4 , 1 10 , 0 iltAlq?' f'; "4";1.1?1,W Mt"'
sk l . l l4 l Mk o . oi tittefphilk t ..'lll.oA:.felipai
ff1i,!.94.
_.*. 1 01 1 4)4i 4t •' 1 ' ~.. -'(' "• .;'''':,' °`
2
...„-:.,..:,,.:. t , ,
boor.- - 'T - . . • . , ; ls,
hr thasweilfrot: ' • , Ai.* ti
441. 1 ,1444*` . : . :. 11 40004640144 - 41 ,' , .
*; 140 1 0 11 10.44ktiltrnifirki,' ;
' ' *AO AtiOitivili i'''.;,;;;;
I'llikiniahOWitalkeii , Vitittkit.'l, 1 ,
. ,
Aoto4;4looll4ltioillikitt***ip' l
stscoil4Alkiiiirop" ' •
tkon; t '',tpiripir,ll(.44o i e ;, iki , i . lio
1 4 1 it*itilf01 4 ,;*01 6 04 r .',." , . 'A ' '
lii•e:f+tpfls; i Miiillipiii:ertili, felqi net
exiiiHea c iinli i' .401, 1 4# . 4030if . . 14
oi# '900111.40.1#0.1644# 1114 0rA 7' its
*44asildeekne.o-04;4614.1134.6' ~ iv,Pb
::Aii4loo4liiiilliiiAr'olo:„,4li: '
: -
ittheidiff Mi.
,Weif'iiiiilage4iiiictliiiv
416 ge't*AthialtiitivAtiiiiiie 414 ; 4 4 4,4
.-, : laticieikidolint,44,,opit;o4. . 'i:.o;,
it The :4044164 I . siti'ithA' . fitilikitt* is
0444 0 4 'We* 19 4 0 4 41**0 *- '' 04'
iiSitim4.-.;Thileiitaii4tifisfehefet: , . '
Orkiiiiikii*OW*4o4ll' 4iii:
Oserfilldiniiiiiiii‘PthillskepAiii): , . :
010* trelaikiiiii.ii • ',, , .14
Oil iwoi virtiiiiiiloinittliiiii ,'' ' . 'ft
'44 1 4 6 0 , 4 041046:40iiiiiigek .; *44
ihtiliiioitite 00.14,00 1 0 iii OW ' ..', '
:111iiittitie. fouddVi•tdiOvtiiii4
lie tearer ITAO•Ointfbitit ol. 4: 4 lo", ilth.i.i'
*o f 'r,htdeffit,te4o iiiii4 iti 1t1414 Woe
*l l o46*iiii,;4 l 4:;ir,o4.l4,llliltind4: ,ki n
l Or 'io o o ' r , 4 , 4 00 ,10 o i l,, l,: t l4l i o :CC; 1f.1 . 4 *i i4:g: :i4.*1 j
e;10,
!I tle, Otto; 00'
1400 . : Ott- 44
Ot* ,
Oilii• . •le ws* , - 4 .‘4 , 44441441, 1
'
is
11 ; '191
tor
(41 0
,
44k.
• t, f
*iiiiitikiithl'Aiif'diitiafA:M, I '.t4l-.41
"t l .l 4: - I,Aior, •
q•lq - $.l r-011111614.111111411,4001110101. '' ' ',..--' ' kV
frig l • - i i ii # 1 0 - • !,,,, , 11,:z
I t tl " 4 11 i i tt 6i * ' Y 111 .f t g
4t tli
.•).• ... ~ r. : 4 , , , , .- - I. '. I," II ga'. 0 4 :1 . . A.'
2oinSi .-„ ,
-.-•%
1 ~',
i
IIH,,„:- 4 ,.
~.
,•i,f:1!f..i1„1?,.;, lA.
P 1 •1 a
6Mnti ,OA'
..,,.:
Tti: 410
, toto , or
yiltp..4oi. ..1.7..., 7111 W 1 0 1 " . ..1. ea 4•
1 4% 11 000 4)119 4,1 4 4 41 W ' -
*lleei t%'' ..
. --.
,_ ~..,.:”
447.7ii494
4 ,-,,, . v 4, irzt,
P0mf.4194".„ ..,Pit
ti::,11:111:
4t44014
'
0 -C,
MEIN
.fit: x );j z.
t"-'rill.
loaile4
.lat s
140'
=I
'~:~~~~:
Is.u.
ce.l,
91 ,11)
, i) iti :h.( i .
' ,e - I'il . :`,l - ::P r',i
1 ( i 0 ),.. ' `, , .:3i374 1 , ,11
kV kii
liialkAMlT
,
NtlJ,
i:..Xion\C*l:.; 1, i ,:4 - 400
-77 - .—_ 44 - 7 , 7-,
:.. .
inn*MiNn - '"11!. 4. in,
if i tii4A • Ibili "..4.in..•
1 It - ~-,...
, i
..',
r; is , tuvt ! : sr .
~ • 41 ,' .:. A 45
' iltiti: i ')
' i .t 4 (.. 0
No ! i
'inlfiute
E
1 4 114
N .
.001
04 1 4.
ft
ith 16.
!!!
M
k
b,
, L i tt
'inat