The daily Pittsburgh gazette. (Pittsburgh [Pa.]) 1863-1866, August 20, 1863, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    EMS
d ,
-='s•.-..t...A0HN
. 144[1,711ZIABLitalr.,L!" '1 -., ~.
al. .11/AS. B. EINEBOL ...I, ~, . .y., ,-, :r.:.'..
- ; Cl:A.lraili!'D g a mi . ,..-Tri7-7-1--
• - ,:"4,; : :,.- - 1 :::' - -'.isi. ciork.t. - ::: .-- f .U.
..vest r4;10101,630,.,,i. 4.7.10:: 4 . .: .-.
.2:4! I - !:4 . , - 440 --r m l am.:27Tt - . , 3 I:Lci:ll4,'
1
..;-;,:c., -
•...' . -,
.401:11L - 6100;.4BIL . ~,- 4 .1 5i. , i , , , ,,i
wet,a.. - tex iv: :s,-1'.. ,
.'";--- ,'0 ' :• ,, •kricciii akatairow• - • -, ILt - ,- ,
--- - 7%• • • - • -- . -. ; -- H -1 ,*- 14, ' 140::.itrAi,81 . .:Kri. ~A:
, -2
•„,-ioing p:titoriai:;' . ---.-. ... , - - r - - ,
:' , =• ,. :let itiatierisakiiiiiiliii4it iii - trig
;•...:!.'l,.
--
I -..,71..**p , ,40,44 is igainst its old Welt of
00/ eti4iig AA 4 11 P b er il 4 t j l . _ 714 Ar gi L ' ' 1
0 -•- *llkiiiiiigleigitii - iiita ' !i 's .Wil4el t end '
f- ' iii4liiioi,toiiocit*lt;kituetiritees i ,
terse' • ant. ORiiiiiiiie iiiiifereeteetik ftotk
tat iiiiaitii- Tliiii,iittleViiittlie*Vinst.
01 FP 1 0 ,044 : 2 7 - at lorA 7 - 411 . 1 :04 153 4 11 1e*
-- old, aid, Juir. - .Diiii end .Wiiiii4l4*
*il: answering thee , theiVkiii . ttintoiiiiot.l
:..14e*-elieiliera4l.*wiciettiO*44l/17.44*tt.
126,000,
} with the P711321115tr4.53(0:
... r : i - itaiikP'kt fiiiirie*ll4e,l( . yeit)4 have
- titila l tiii•iiiiim'tiiiiitlit&,WeAiiiiilitti
;.. even of ho largest; =sr .1)6-daily:lied , by:
-•
.:...-itiiiiii.iLon..too. strong, iitio.becapittli•
**s.7 to observe 'souls 111.11..*cuid#11,14411.
' ..
- .W these i i .. ,41 1 + .. - Pi., ' C 4t A 4144F0 the
-*
toccl . neot: People ikt(tttny; and
iii*4iiciti , *-Vigb - '4:*.o l l ! '
, -;
..*liiiiitibiiiiiiiiiiiAiiliii**4l,
;tin p. 144 Ailajl34iitib u ia::;iizt4
''' . .iiiit4 4, 44**4 ,4 10 :0::: - 1, 11 44*L' ,
iti7 i ti k ir4" oi l i s t l ii** 4 U 4l o o 4/ o ist*li
'-:iiiiitr:2 . embraced::.' ' l '."-arlo :. population,
.3. :' , 'iilO. gli.
! .i .: i 4 kiiinttfitlk'l 6 7 7l77 *kr7o.4 l*- -:lnilukiiii`
• ..- .',:- tokiiieiiiiiii:4Osi.itiipkii,)olWiotnallj
t0134i iiii siiii(Aiii4iidioiliiiiii:4ta
'....:- . 1". Pl'F: 94 ' .' , g l .• /311 "!*. 1 f"004111 - •MuisiaPP.k.
!tiai.Vcizzii#lse!si*ih. a'l4iii.o!li:-PC
i,... - oiiii" . *4'e4444.lofitr#l4:4
..= --- . - ,'-fg4 *(04 4 ,0r-:4 4 :041.-05i94114 and tholt ,
ifikaPi*4 l l 4 lo l6 :44 at the
;I' :. itoini - i -4- iiia , -iiiii.. Or not *.aead . itane t
• - - ‘ , . , .i . o,tbii)i - .siiit i - 44 . 401r . : ;fieitiiitlioiti.iiit
Nowa*, Oielatatesig 4r ka*iintillTo:los,'
Vk4 - _ - f°*,.0. 1; . 1;Pr40 4 0.._ _____'± l # 4l o-# 6 • now!
vend from con, oonionaisoyi. andlro halm;
.I.,:okPit4iilkitiii;o44*-4Tilihin).lii sweep: l'-' .l 44 l heir*,*iPtl 63 ,.**oo4 l Pii ti'ilott'
• ro:intitattliaiiii:ii•halfoi , itoiTtetiiut to
.1-..-1 4-SiuPeganioC . -9*: and 400 A 0 0 . lei*
-..- I ., ilt4iigl4-00iFilati***f annalnyanon; One
' c liiliiii:ttiOierie*eiei,.iii female; iii4eli .
• ,tal4: l o o riinti! : ..tiiisi*Onlialtige 3 ;l
- : sit '49lBkesi 14:ibli `stood at the *posting of
...o*-iiii.:',.pt,iiiiirsituiaiiir .stoiroars that,
ca able
Oiliitle over 80,000 :would be
capable Of bearing .1111:1*.1101/0;1 would be :
- !
upward - 011ie. per isnt of theirkolii - *dia .
?_*°oPluon*'P9 l 4 ll 4o9i*7 l 4. 4 ***Pb?
1 17ortion.tiLin - any nation in''hlotory :has ,
-':O4 - iloOottsi44l::iteid.T.taiitiati lto*voi
, I - ...*te , .theoa'lhici* . tali*Oictilol 004
iiiiiiiiii--iktiV)tii:**ti - - perished in :
;tigti!ei - ei*sasAjiit#o!• . sl the einto.4sj :
• i*tali-; - :or 800,090 7 4ogoOiex• - • . with. Abe
' - !Ili.'.**it!Psi: - 14 ,- "-tha . -Aceo IFinto
A'4n9 l alik.*-14:..th - One- - Ifaido.'" aid: i 134
', 1 Or their l if t I Ctiikeir several lindes '3*ot;
;... - iinftiiiiii.*lilogi*oni**iolit :4-10.5,000
*.• ' - 'l. #1160,00:4t - '. Wlis - - niesi talk : :1?i, this
V4libi 4 suiliji9ti - W-Pf;i:44' .- nineani to
-:-; -.*4 1 49 ..j4;*eniiiigt... .4 61 .1igehla or der _ tcs:,
' . :l j 0;,
- - ,,,i-m4sotmete Ulan 00 6 whaiiivoinsea
r. 041 4;04 Poji* l 47 - it riailiaigzi/ 114 4
;- 1 .11i4 ii - efivo`Olegtentlii , It. midst, which
4 0 iedi • Oi whole *dift!iioiliikka4;'*nd 1 4
onisiiistet .iiitiLOn!;ii*Aiaod4. *;i o / 11 1
-i• 1:; *414 1 4i - ****irrler -4 P 062 0° "It
;:•1 7, - - ..1.,,41 - - Ilia; id, .in - iiiiii , . you, ii.iiiiiiia arm*:
..1 ::I'.:o'coia iiiftegiii'"44 - li.licaikiq*iyiijiid
'• .. ii, t4 PP-1 41 ,0 !;. :..,!..*7,.,,,,,--
We 'chid ba.. glad Ananias of. - th k.oP.
'....•
. - 1: . ..14 1 a 1 11 abimit3l**ll o 4x9ilifaiiisi4!
• j.;' , iit,t4iwifire9iiiiiiiti of the ii*httios! cir*E4
1 44* . tiiidiiCi 1111- liii: , -arittvair would
!•
~ . 4toli,igii;;Daziy;44lo nip) . -ishobttann4
1 blotoilAk:4o4ldiitgriluei - ,ao;fittl-1/04
*Eixiiilii .- gie l l44 l l74orj#
' l.-...- :''fitti l k . ;'=*e l 4 4 44 , 44 l 4iliPP: r o.?ii.sin , *!;
4 4 *4.'. ..alr*4 l o44 4 binaTlF9o;l 3, o* .
t4iiitiiolO#*ittill
,ie attili4ictilik gine
7 . ..... - -.- -4 ).. , .*Lisia-in' . . l *-icsn*4nii- would die 4 o l 2 *ii7 l * l4o * err Zl 4 t l ill ' iii.t4i
441Oitilcnio4r, *pia - ,tiy .. ita eiondioi
. il*lPkrorikttnk# 4 o4.-. ~We ... begin to _fear;
'4 l 44fiiiii; i 4 t.- * 4 04V..ki° 1 44 .- - 44 iil"
-04 aspiration - jitglo'7oo.,ni, decade. ::
if-:'F,*,;:iffaiiuitie* , - *.Eolaktiasin. ..-'.
~,,,,,.c ,;,,itZt-,l"ll4:gubileiildi: , :lititiettAinetiten*
- r' , '''P''' - i,4, - fiiiiti.reiitiiiiilai4isahoitili,liiiiiii*cis .
-, _ • tlit qintailonvUjadadrogon in ea case .0
A.:::1 aifi Oat iicieiripi to itiloi we 20;
4#. 11 4
a dry or 1 W 0,1 4 0,} ' . .;:r. .-- -.,- :- . :g• '
, s '; 'iT‘i ir o4 .6l7 4* - eflti4 l: itti-iiii7 l3 ot4
"Cii(ils - liavOiiiir4l'llCLeacOiiii
44 '1 1 1 4i*Osiittett.**.i*::tianu4 t Oiii
1 10 1 14iizi . .4 - L i t**iii,i o l l 44 l i.:ol4*4;
except PitWavii-4i,4eoilii!;o4-ti.icit
i ._..: :-0104„, that iritild4l 4 7 4except-'rhea the
!Atia - a#l,/:241/FrorLitir,a7soz - Ta.:otwii
:- `..«, • ..;. -- 4 , ..-'7-4-J.- - 6‘›-F. - c;:i.:.?/W , ...4,f1:474-331 - .S;•?` •
i teAdatet,ici.airebi,iblitNtlistaitiolisi
' -, '‘ -- ' l 2 , i o )o4niiiiii.4kiitirfiii#A4* , o444
KoelFifskuoliti. , :thi - .l* - -00iefe:thi
'.. `... 1 4 13 3 0 1 .0. ..*04 - ***4 - 4filbik4 ii:00 11 .
iiiloili***44o : lriotaipiiie.ta.:o4,:.
~ .,..- i iiimoo,,Agio, -i gitfecidiitsi'Aiiii,jais
'- ': - -:o#tiwu**Voidio_oilliit4 l :olo4o4iii
...., ._ tlig riatioa PqrtiPn'oftheALtel,o4
-:::.Y. -•- : f•- •- . ::
and the have
. ; ... 2„. "..-! .. .....l44iiit , t4llothiAtif. ; iiialik4enti'fit . 0 4
i- ' , ". - o, o o. l 4:*P.__liriatheii4 4 :o4 - ._oili.;
1..
.
linen ace mate Oa / 4 / 1 4 4 4'rea*!;4Mkni
,; ' ';::.::..;1 1-- '..' 1] ,-• :_ , ,f - : The ih4stiiikicsiiiiilisf4a"it re*sik
: --, .-iviagiitiliiin4;.l6/#l***!aikihii al;
, :,.1 : ,.: J.: - _-..,. •-:t 1 ' - 'l6oiariiiiiiiihatioisiiniti t
4-. •-• ; , As -‘,.5,;.;--;,,.:.•;., ---...-. - . P.ffot..r..-,.. -:,.. -.,,, -1. 4,..,_. - : : _
~:ge:-. 4: :, : :. ,':',-: :' . ." . ...` 0411 ,:f! t • -14,-ta l i f'i l f au fpi l'a,;lbl
:,t..'.'l:::L , -::.-: - - r l- 110.111.1 , , , t , #ftigir`1 1 1 , :ibsgd,.4 1 ,4k.4 6 zb..
'.. -......• ., ...4;: :-- • : :::::- -- ,..,` , :i 6 1 4 01 1 . 1 1.4**.:# 1 40 4 1402 # 1 0..,,r,.. 1 , 0 .
1404ofitoint. , - - .' - .l' , '-' , 1..' - ,;17 - : -r--?- ..- ...5;;: - ;':-Li
,2 ;,-.W.l%re 45410.14:419411.13i004butti
'''.,-.:;v.:•:,,-;':,:-.1,.•-i-':- !••"i,'iiiiiio:iply-pf,w•crlii)--*Tforl
_ .. ..kr:. , ::: - J . .;: - ... ,,, ; •-,: .: ,, .:blOWslii***,loripinia*,.# 44i. diii i ii.
Ake: F - ..., - -nt7..>A-ri - -?, - i;-na*lna 4 1 441)ba . f ttiaii in oar of
/'-.il
;,4 10Pik'
: -. ,' -'- ':: , -7 -- ,L . :-le - ia#toi ? l, s- 4104 0 1 046
1 -`• Aiii'iii4 . -'itiii2; it •liiitiiiiiimiiiliii;iii
:. 1 i . - Ilt:- . ', -, , , ','-:: - 1::: - . --: _41iiiikoiTi;:li:1 1 40** th an-'44' of A".
44ti . i- -. r. ":' -;-2Y44oiiii***l*-4 th illiii.ooo.iii
,-. :;..;'.' -- -:::.far. ,- ;`'.'...: , ...F.•.- ::,---..:-:-....,,,,.: i, - ,..:.- --„, ..1, , , ,, , ,,, ,ii.: - z-,.,t , .. , .. - „, - ,- - ,- - ,, - _., - _ ,- ! ,- •
, ..
.. 4 ,.!- -
. ~.
~
........ .. -.
. ... ,
. . ..• . . . ..
=MEI
~:; ~ F.
Ip.
..
EMI
ESE
NEM
.~.'. ~''''~-t..
*.11;
I; •
••
14:‘
MEM
. If!4- 4 .. Mt iO. .
:,.-..:.:'-,:l;:::;.::::„.,--;:„:::
,•-•
: ' •'•'..
, •.,.. -. •:: .k... : .:, ! ,,
..:-.'- -:`:-;;; :4'.•% - fr.; :.1 1 .11'..:,'.
i': "t•-• r:-'-:-. ~ .
di- ,:':' '::• : s ..* . '.' 1..
,e 1:.., •,,.......;;-:•,- • tt, 1.:
0;•-• .5 . :L.y:•. ,, 0 *le , : :;i:=
•IP TA , : : 1 v, .....-4 ' ,-,!•
4 r, .\%ti).. - -, , , ;.;..;:=•:'. , t;!: , : - ... 4 . •:',',:-
. .:t ' 1 •: , : j....;"•';:i:' .. 4.,..1 ~ 4i:
'tiie'''' ': l
v ...:..,!k ;
..; . ~ :4 ,+:`. . :- - 4, : t - 1 - . ...;:,•,-,•- , ,,, . ,-,.; f 5...
: I ;.'''.i - •.:•:: ' ,4:4::::.::- i4 .. :;:e•Yvi - ,..;
•, 44 ' s „,' : `,. : *';';j 1 i';' . ? T'2;,•- • ;•1 . : - :' , ,..`i:."-i: l 'i-,
r' ' ';4'. - ':' '1 ' •-;,."-`.- :•.!:" .', ,:7.,• 1 .- 1
. . , ..„: . . ..... .....„ i .c...4
..:.„.. ,-,•::,,.„.......,....„., .........
~.: ...
-.1- ....i.-..• :,..?..::
...., „
14
' %ls' , ;'..44C - '_');,.-4 , .....; !.k--
• ,- ' . •.. 1 : - ;`. '',.:'' e* :: :`
A,
~i- : xr ,,, ,:-:,. , -.•:•..: s.; 4,. •,; ....N. -,
1 ; , •.,.1-, '._....::.:;: , !r,-- ..,: „ „:. ,
-. Pi -1 :: • ::: s' - lii'i t- i ..zi . .....,
•, , ,1 -4. • . 4 , •;- - i . :„,., ~:- 11l ~..... ~..
t:t4 ' ,14, r:1 -,, ...!-00%,:r..!•-,. ',,' ..-:.:?;:•:"..."
1 ..•..• .., ...;• ...-. T. ,
-0.- ,-,• •---; -,; ,
: ;',,; .4 ~
l'-i 'N"tii ' -1"" • 'of
..
.:, _2: liit '.. %; T' , 4'.' .:::. ';- ' , -
',-!; ','1;..... ,',.. 1 r
.L,... :: . 4 ,
~.„.„ ~., t.....„.....,...,..:„.,
..,
7 , - : 1 1, *;i tb44:14)A:1::31:1.:e' 1
1
.;;:4
. ::,:,47jar.,ik-7•.....:414:t..:1,4•11•1:::.:.**
I-.:i I, :ti * ; s l. A :ice`,; ,: :12 i'
...:;11:,!•:*1.,-4.:':;t1'-:4:::•.,:. ::• ,,..
4 4 .Vi1:, : :,,..:.i ?::: . i. , :i'lg•!!;•Ii: 1
_'
:;-, ~. -4,;•: '3:11
" : - :1 Y - '•i'''.''',",lii :ST :::: : :;1 : (i?' 4 " . .
.4
t,h l 7c;
i,A-.V.; it :'•.._,
t-'+i;:;'iV;' ..,::' 1. il ri . i .,
, .f...4.,:,...!...-..,-.,:z.,.4.-,
VT: i 3 :):„.: , .: : : : :',...i1.:': . :f. 4 ,1
t 1
' *. : :l'4l4 '•'- . :VV - ; : - ,:i.' : : 4 t , lik . :'
4.. : i 141.
4- : •'- '. 4, , •;.' '.3. - 4*i:' , %•: - ' 4. : . ';', - ;,i
~:-.: --,..•.1; ,:t.....,,*:14,t0t40:i5:;.3.b-0,t.:
" • ,--:.;,13414,0',;'-,
t'..*".,.'-:''''lV:..l%-i'il''l
[ T ~, `,"if::: - - :, 0 `,. 4 . .:Jii .. .,§.: : .:: , ,i \
I'-i3i, , ,,,i-,:::: 4 4 ,
-• , .., 1'.!_ , . --, , , ,::
,1.::I.1.*-, . - ;',y.-1-- , ,_•_ , .. f : ~.., :••,.
.:: , -,..:•,4.-,, ~- . •;;.-4:,.,.
4 . ..:,,• - ,:. '44 - .:1 : --: - ;.
1i::_,.," .. 's •,} - ..:1-‘• :—,', ,,,._,'.;
.1 . i''::::: . e , -:;: , : . :;c' 4:.*:-;.1
~.,t. : '4:,'...it- f i,;
v , ...-',,•'; 4%, 1' ' ~,, ~:-: ;.;,...
•,.., ~•.-:;'- ..!..-•-•:,:,_ •,: ::'''..-1.:::?„4 '
.4
• Es. ••••
" • •
MEM
'{:
'i ~'~
:;,:.
=MI
EU=
*- 2
BEBE
LI::
.TIffURBDAY-4101ININCIr AUG-
I:
. pion' Stale Ticket
; . ANDUEW*VOkIts.O, 4 A
glintor TEI Mittittigo o i
Juarez. ififffflivi of Bea‘vs
„:0 otliv6,ocittiO
Ay*Wi 4,4 A egf.tho Meld - as&
1108121A0IPTI*s.
or,
1 1 ). , .*J. , 1 ;117, •
•
~.,71:~_.. _...
A Rested Exposed.
,
A few days a Seeps: doe itieet of our
acquaintance, conspicuously paraded . the
following paregraph in its ookratecascom.i
Int front the Chicago Tram: -„
ifitve non • rebel victory, jet our nulled
ierdistrOyedif4o74ll4 conquemS Wuh i
!mem cmtured, the Presiden tentwine
the government destroyed; -itri as,thai
and any other calamities that can Milli
from def.eat and ride, sooner than & victory
witit.EcCielltin as General:' • ,
We archaize with - the Chicago paper
referred toy end have never-noticed such la
pares:lo ta in end ire felt so certain thak
tbnprended .quotationWee.it fraud "and es
libel Wit we sat'down end ensioied it Of ,
ihaftrlittm atthalWatekand_asked him if
it could be possible that nab sentiment
had ever -emanate from his pen. Sq
promptly'byyesteeday's mail, that,
••a elides of the hinderer appeared in the
Chicago•Atte% andthe enftents ',Mob;
El:presses are directly opposed to all the .
Mbar has advocated:since the war began:.
The pretended quotation is en invention of
r easternr--Thentlenot AUL lateirt..trulk
Wa trust that our readmit will itthe.+l4
note ofthis espoissi,'• and be on thelizuard
against Sunk fraudulent work ne the fail
ture.-If7seskity •
nor macerm—At s.reomm meeting
alb Boyd. Boole tjr..-elt.Uteraniai rt_ Tani
tit? of uPttoturrAntt 111490110Piddirtnaltht
from dm:interior of Atietztlir,'_wherojcie
needigtbe:nitivintogrothule tll64lpotib?,4
nitl 2 piodotiC. , l47l-rnitendattunh, irlto4e,
narked that on sontoooselon - fdr. Zing, the
avow; nreiowed`a bull :Pie& of thri
cr s a u t
, mefeentollettattior itodribedon
eildentlealirititikoto prance&
by& %matt ,of
r`
:.!:1--1::.-,,.'.•':',.::':..
ape . &alto flktakon An aniother
igott tali within ttio_piiiniplo,
itustiio' tioncitp4 the
Cheap,
'orEPOPOSOreiort to us daily
etcek tietrauatne;
l itls.O 2 P.#.*Plthoßrohowr
ale Y -bring Wws:*!of diank a
irm;,the•:eiamchnlationpilcea,~
= ti df i l tot eilWdnierip
!,lnte Quit : atlituded the late
; nobody Who, Plods' can ;
thole' Tarts li ' i fiery low one
Actin r eeted nponthe °turps
ItifotOti htitool/ rohboYi rood i=A
botterifoilh 7 :inteal to
mare ball - In the sum Of i§9.
for each of these offences, so that he may
be guilty ni'the tithed fog/roma escape with
II Milky 0t12,009, The WoittoPON mug
be i i pleniisilt l'ietieir r Yor `SUB lellinitc
thin;irthbakrl7, It theymake their i_346 s .
near pay a trifle ovorthe expenses. Would
It wol he , WeN.t;w3toft'll!-to-fitt)titth, a sort ;
of price camas for the bandit of the trade,
so tut foetubriei
and endi - 116 - -Y - ettaiiiilliptii, in the gift
With owohot,fiollte l 4 litoP oo 4 l 7 • it new to
no that net:nig& adientibir might after
lain, in advaneeanstifolf far the slate of
etalrititolo3Wr Peatt.lolll4:: totoblChkt to,
Indulge. ,
~/lilitam Roads is geniackt,
~ .96. Burcutkie , hot ,orderedthe Impress
- of elwiltottsind lificruifient the ow
'teirpOPulation-of Kentucky, to be employ
ed in - U6 construclion - ilmilitary'reads In
that - Stater- Prom - then list-of 'counties
named in-which the first impressment of
laborers is to take place. we infer that the
Central Ratkoad, which extends from Cov
ingtan (opposite Cincinnati) to • point
fourteen mai south of Lexington, is to be
continued (Groaning the Kentucky river) to
Danville, a tartlet distaiee of twenty-one
'milessod that the Lebanon branch of the
and Nashville Railroad is to be
i• • n n od - from 'Lebanon, . a .distance of
'if ty-eight miles, also toDanville. Moe'
o_important roads—one reaching from
" Cincinnati aid the other from Louisville to
Darefille, - very -- nearly - - 11.6 - tecrgra - gdoid
centre of the IStite—will then probably be
continued eouthwardly, in the general di
reationot Knoxville, Tonn.i . which plscuit
is intended, no &Oh; to reach by the pro-,
posed military highway.
-...A. large(lort ,ot the grading whioh le'
needed for - the road between Lexington
and-Denville 'has been. completed some
pears, and abutments constructed for a
all'ire Itplectutinti bridge over the Kentucky
'river, - quite 'sups:stir 'to these"sustaining :
the Suspension Bridgeat Niagara Falls.
The work needed do extend the- railroad
from its present terminus to Danville will
be comparatively slight, and may be finish
ed npin - a - few-scomtlis by wamall - pert of
the force impressedhy Gan. Burnside. The
extension of the Lebanon branch of the
Lot:dingle road; toDasiville, will bee heavier
undertaking, but the topographby is more
lavorablethan on the other line, and the
road-bed,'lrith the forte called out, will be
Speedily prepared.
The projeet for a military highway
through Kentucky to But Tennessee is
substantially the ame as that entertained
by President LiciOla at Um beginning of
the we; and Warmly recommended by
him (al on g with the extension of She South
weedy-Railroad at Missouri to
,Spainglield,
iii - thit StitS) In . iir - inefisagi io Congress.'
There never wee a doubt of the military
propriety of these wor and their COII-
atm:don:Wu fairly urged on the grohads
of expedienci-iind economy iii the conduct
of military Operations. But ii suited the
whims of certain' Consmessinen at the time'
to indulge in intense and unresionable
hatred of the "Border States"—which
were held to embody treason of a very ag
gravated form—end so nothing could be,
, done for the-roads in question, though their
construction might hive 'served the Man
masse never so much. - - - • •
- But time has worked ohangesed feeling.
hihismii is admitted to be a loyal State-at
last:,..And ail_for Rentucky,',she has just
defetted the Copperhead puty by .a ".ma
I joie, of over6o,ooo votes ; and Gen. Barn.
I side, in st itpsecti to the people 'of lwxkug9
ton, a fete evenings ago, did not hesitate to
dWare that he found -"more true loyalty in
Xentimity - than in any Mho fitato in his
Department"—ci imunpliment, : hoiever,
which - tho alto of Ohio, Indiana and Illi•
nide urceiford 'to - see . paid. Soh being
the oar, it is.. probable that the policy of
Gemilarnalde, is building impotent milli.
tar, rods in Kentucky, vill be sustained:
Certain lilt that if
.the roadbed been conl
itritoged at the time when Mr/Lincoln pre
med, the cost world have been saved
many times ever, is averting the Unto
ons Outdrew; raids of the rebels into that
State, Ind the expensive movements of
1
men and Munitions of war to expel the in 4
' vadat,`_With roads completed: from Ctn.
cdnnati and Louisville to Dawn* - sad
then from Duville south le the Eut Ten:
Aisne ling the 'Crunberland - river would
be the front of the Union lines„ and the eisi
tire power of the Military force in General
Thonsitie'm Departimmt would' be brought
aroneeltrbear upon Dot Tennessea to - titi
instant and lasting' release of , that loyal
district from. rebel-, *way. If Dom -Barn'.
side shall be able to approach and "possess,
.0 0 00PY and , kokrettM willof East -Tonnes
see by strategy solecillo and bloodless u
the oonstrution'of a line of railway Into
%
its. which, when timbres of war - hi
'emit so 'well pteinots the arts 0114
said ' 'ho will .deterve a . double
sharer • _ 110213 r Malt/irk: 1
linlandon - OpectarofiraliLtilitlimiamiLl
st waist•=nal white Argea•mrlascor4
ter as olrecusliANtt X -1 110pookutot
ontotateicebieb
-and - fonitt tt tEbil
boa n
dat uP, - With
n of waling won tho fear sag in.
parathions of the osadulou
Edernitik.Bliiirett - on Essniteilpstlon.
itsinamf Ert4tt, in)s letter to Eq.
Da suit; -, 01. unds;iii Mittel ttin
mLon of the letter on the ordinance of Eman
oliationparactilay the Miasmal Convention,
remarks': ' . r
. . . ,
"I have -Myself no doubt that, like the
Dila& Colo':
nits, .the ordinance Wilk at the instance of
the, sbiveholdera themselves, long - before
1870, 7 100 way io ha - other itionidhste
ecialsocipation. But whetherit dosser no;
Missouri is, from this time forward. Cob
stantially a Free State, and will I . denbt
.no elder upon .thatearter of : prosperity
prosperity
for. hieh her =spit:Went. *Nation and tut
-
=Tossed resources so; idosizablytt her.
When I'lciok back' to the controversy
which grew Out of the attempted restriction
on the adtsiissionef itteicutri into the Union
1820, and .bn the folly which dictated
the repeal of the Missouri Comprotaise In
1864, and theh consider that the people _of
!dismal,-assembled in convention in 1868,
have decreed thatafter 1870,611 /laves then
in Missouri shall bo free, I ate awe-struck
with the ;visible tokens of an overruling sea,
au-interposing ,Providence."
Jens 11. Barre's Kenienitton."—The
linheille Union intGoii‘ltosenane cap
"pered, at or near Winchester; the celebrat
ed horse Comentedore,lonierly the propq
tir of John X, Botts,, of Virgin* code
cited and sold to mq.. Gin. Polk for 1.1.6,-
000 y =Chas notified the Government at
Washington of the capture of this noble
animal. 'The Secretory of the Treasury
has directed Dr. Brownlow to take charge ,
of the horse,. takeica are of him, and at
the proper tion'forward hien to Kentucky
or Ohio, to be add, and if Mr. Both Is en
titled to the proceeds the law providei' a
Method of recovering them through the
Court of Chien. No other mode of restor
ing the hone to Mr. Bottsis, at this time,
practicable.• Air. Botts has stood faithful-
Irby the Union under great Madan—
has been in-several Southern prisons, and
all men will ba.gratified to find that
tlils
_Capture nowt° his benefit. Commo
dore is a email horse, aboutifteen hands
high, a dark bay, thin lei fleck and about,
twenty years , old. He ehows his blood,
however, and le no ordinary animal.
Slims the first of list February, Colonel
Wilder, of Roseanne army, buboes Oren
treight-times through the rebel lines, and
taken 1,157 prisoners, about 4,000 hones,
and a small army -of /Oven. In the last
expedition he took about 600prisonert, 800
horses and 250 slam, killed 10gualas,
and mortally wounded, CoL Gaut. ',He lost'
one man, prlypie Stewart, of the 17th
diens. 'lle hap hung fire and shot fifteen
rebels, including a stmandlleutenankasught
with our_ uniform on, in accordance with
the order" of ifien."Salletnana. Wilder is
chief of As &Pious mounted infantry.
Dun intrinsic meanness of the Seymour.
Iles is =uplifted in the hot that when the
PresidenVin Wirt to Obviate even the
pw
ribility of Injustice being done, &Added to
sooept the Garonne's .figures for the en
rollment In the disputed districts until a
new enrollment can be made, they imme.
die*, trumpet the concession forth as in
acknowledgment that the enrollment was
fraudulent. Bee menduity is too con
temptible for credence.
Vsormeruss and fruits seem to be ex
ceedingly Plentiful in California. Baskets
of plums and excellent wakes are sold for
about two cents a pound,l6l4 will scarce
ly pay the cost' of gathring and sending
to market. Elm day, large quantities of
fruits and vegetables are thrown arty for
the want of buyers. '
A Iftrasmataw, writing from the Cape of
Good Hope to ot Turkish paper at Stamboul,
says of the religious disseradotut among the
Christians: Their priests all adrooMe dif
ferent mega, and he to their bishop; one
Calms* actually writes books against his
own religion!
Ir ie , aff tionsetuul to talk about the W
inne° burden of the pubilo debt- The debt
ie'twein hundred minima and the inter
est oh it fifty millions, or shout two
thirds of the eaptioge of the New Takeo
hitulfouse. •
emirs Comainum m PLAlT' oix.—The
Union 113 it was under Badman; the Con
stitatlon aiit is anderJeff:Davls.
IT is &signed to transfer 8,000 of the
rebel prisoners nos. t Camp Chase, Ohio,
to Camp Douglas, Chicago.
CC. {I'DIDATES.
FO 018001,1 1 a.;-Josen Sou
%nor bi• a eirAligiSta the lam OW 1104.
pot to the &oohs of ttio tram Ckanty Comation.
„sa
F:0 SHEIRITZ—Biunif
theY Iritt, of thipaberg, will Di's cantata* lbe
Ebeitekmatlect t 8 Um iscisiva cribs, Vaarlasell
Ooarontarn. wblobwlil tart to Mande, SIPSISa•
• t.„,,
WANTED I IMMED/ATBLY.4OOO
111 , bail. listirtd, erre vIIIth Oa Milked saukat
gek• be • • In •1.. H. Y(DLGT et
- - -
rpCO 041,1'iTAI11131Y:—Md after foissle
!dips Lit of fersairl , Is ellarptbsiihtst
laps treat CR thi Allegbaky ahw of 16 f,.,
szatsOlos boatloads *mot N. trot, os grbtob aft
erected I Mar strryllsist Dwilltaivlioarookad ij
latrpostar Ship. Lot IWat wlth slat trams, ,W♦
ars lastrao , 6l to drat oat this proparp• theesN
lifieleo trios of rtlSSma for 10 per oath mi
tbalsristearreh - soli la • • -
• -soh) , CM. lea irossithst
- tithitATJAlNr • - Wow Uttar
Xa sited ear Dottletteskrimtiqlto arrialo
nag WA Os Plasciples wrgessum,, "l VIII,os
too nth lasts mold to maw. levisterallat
to
_thatetaT. a %helmet= sugains eta.;
tdzi.ll2 their Bonins lasi mums ea Loans 'and
Jackson sties's. ete:did - Wal, - tlleglisitp UMW
solo diatria,g othsroispeciaanigastadellill 904
r.r with the astaidvad,, at Ito Ms el' lithdal4
Oneekry. 3111),
auZaAt • e• taldist.
110 • Okra 41) T • - - • -
:Lb sto basb, ThathY hat •
141 - Alo Oido a, 41c1. •
Orec ON:
I.othraul gnu , Ulnd
Ter s\l4 • - L.n.iroxcreeloo.
AUi i3AUSIII I / 1 1-1011) empty Vgifd,
, E ur r OfILLTIIII.
TI MM ENT.=-10U b • - N. _Y. Cememi
' • fileNIIV_IT:z001.1.11:11
4fics— .141. ' 11 " r
snilo , !* "., Alma 0014. i.&,
4,111.
,•• 41114.0.19,1611 Valoinectle
a ---iazt2,,
/Atli -14MaliSitis& Affillt)
-IC,, , ootecollohOodros °Ws CollaatloO
ztol: OHO, home Igthor-oo 1100Z4X1111/1 . ,T0r
oldiwioN. loos taro tnotoli SAS Ifortorbtllk
tool4l to !amid OW to Lb contoons. • -
.sidarstwltUAt.:lPßATAi Bot 1 ‘ 0 410Itlitt• Oa
••• •••• ' '
AND,
SIANNEACiaIit. Of LlMD,bostiiixam.
aarastap. that. imago-math 01.-aatiiaoy, -ea tb.
Porprillloiltiok'gdat:llood Immo Haw Boni.
MOW* butlabso - f Tap asysalat bit *War of
sopOIN at* ell Ids& of inati -- Toras
aoll4 sad pOmortolOatill bostaaEtbto
Wet toranao4ql. op* :$o takfoaboadata oa
proaasea: EL 0111,194,
g;- . TldlikilfaXlMOlitniCYZJOlLA4d4.
rest old/midst's , ksios. tbs Mate of Boa!
Notstry:. hits si ttelibith Word, Clty'.ot PIUS.
hit& daosassitibsitug boon itbsttd 1 tbe
1444 patiNut - ..tadstitsd, to Slid ititsts an ea:
seededd to malts latstsalsts ressistiobtl tbalablv
log skit* opted, will ligusitt Pea;
lILM
_ •• r •- r" • .11WIL-111sIMILTIO
altdtstststestass:,
93nriasot ma mamma orAviaustinva,ai
Yitt*,... Paii
r PO.
sibilant. tsaires - AX thlidgatfasiathasink
.I , 46StallTr 4WD; ,ftni tcr beildlngfit sow addri ,
sturslatvipiNterlorTotilf sair.ohlo.ftinglialP* Gs
Uuk Alt' et tb• °Wm% Also got•arictist alum'
Wocduklltiviatem silt, bridge agsras Oretk.
'ot allaisilOint; luta .Tortsalp, asul ba;aidJyt no:
Manuals aitbalass=asitei ..Mossaal"lithur
daimon bubo.- Plus sad osaflattosir aug tor
Naas% es aka ilbsftutir Oommi f:=
asiiiuliaelteet•
•
vis
ecisimuctionzur outLaraiL,.sit"
~
(So bolos* Mal of tO Ind, and atanend
64 MAMA hilkellavnith. Ana- e the ' O l4 '
RIIII 7sbrCowtoibo rim Water Aida: 4inthe
'Wand on AlaiVOW bristrasstribiltore
praintAlb AV, ottea lo
oaf - , MMUS di 00L'
, _ .
. .
, . •
• . , . ... . .
•
• • •_. ,
....•. • . . .
. . . . .
. . . ~ .. .
. . . ..
--- - - 1 ,,,, ,t , .. , • 1 , - ... - .: ...„ te,...
_....• ...pV . .-.:- - -• ~..t...:«•«e...4,*.:":,..Vert'4 .: .. ~,,., , ..a,,,.1-. 7 ,.„, , .. 4 v. tr.. . , ,,., 0.: , ~,,,mm ). .,,, , ,.,,., .. ,„.„,,, t,
..
~.„..._,
.;‘,.,,_..........,.,.. .
... • ,
s ~...,..... ~ -, -4 , ,s 4.,. , • ••••••.•."
'- ' 7-. ..... '''- ‘ , -‘74 '. 4* 4 _ 4 ; ; 4tij,4' IV' . -7Y :
-..:-.'• % ' e - ;' '..." ..` .•
' ''''"4 "- tr -: ^, .., , ~ , q. • - 1.,. .4 1, V .k s astt .''..t r ,le z , " . . -141%t, r,- ,. . ,•,...< 4.. ~., ....,,, ..,.. ~. , 7 .... : :7 ,. z .,.. i.. .„.„.. ; .,,.. ;. , 7: ,. ‘ .,.. 1 _ ..., ~
,„,_.
•..----. -:, . ---- -....,...a..,...A. ~-$4 .. . kr . - '' •'' 144.., t'..v.,14./... 1 • 7 ' - . -1, -.., , ' ,, L,44 n .:. , ...e...... - .t.,•5:i..4, - „ , , , :... , . , i ..,,, ..-„, ,•,-.v • x :.,.. .... k ..., 5 • -p..,,,, . ~, • ..,.. 4 .
- . : , •• • ! :''''''*W4B6t4:4sl , 77.4*.rrP l k..Ve* : StiOr k 2 - -• •,. , ."-. ^ ..1. , . '4..4? AwA.. ...
-• • . •
• . •.. -. . • iltitpkft;l4 ••• Il e : . p,'' . .ITA N 4 . 44. —4 4. ..4 , 1 " "1' .4, - . ..
.... ...'• --: ...: .' -' : . . •
' rr. , -„•-. .. . . . , . . ..
'••..,.. . ' ''' , .
. i
~. • •
, : ; :. , !.. , -: - :.: . ..;.::;: . ',,1 . , •.7 . .•.! .
mior
6 •
. ,
_
key iar Bongs,
- roa aratim, i.a.140.4.141c.i'*401
aOHtfP idea dna% .
r"
Photograph
in. Pi OtX,etjt a TL
CARTES DE :
tt) cents tolll nova, all Mai, at
17 ' •
All NSW IOOILBAII LATE PAPLEII.aIb I. %TR
ruaLsuirips, al
NV&
eTATtOBD
ST AND EL 418 1300 t WAI.-
LAT,4 ARP POCLRV 80010, POBTIMLIQS AHD
'VOMIT INESTANDS, at ' • • '• '
JOHN . P. - HUNT ' S
IrttAtts!* sad WAD
Beck, tiony, Yaffe and Jews imporium,
Wl amosto RATA CY'S
•
ALBUMS I ALBUMS 1.
moo
Photographic Albums,
TIM MOM ounevarr AHD LAVAIST
ITOOt IN Tali 0111.
AT
FIT: 1 1 1 0 It 'l3
BOOR AND NEWS DBPOi, •
tali rums mare, e.O.
COUNTRY MEROReNTS Wlta,
lUD LT
aS. It, IC. 311 '
Jro. OR Market Street,
Just last tbiry seed for
BZPUNDIKEHO THER STOOL
lad si the
LOWEST EASTERN CASH PRICES:
atITIS ' •
INVALUABLE BOOKS OR
naninroant.
SHE HMI MOLII—A. 'dam of in papa,
.3attites li Martlits sad flefotstiPt 47 'ratan On
Poollt sfilferamiwtl„cT,a i
t e& u tw f a Ot l i a snt.u u
o
Icon toe Oftnioas out Queddlias. ad ft Zlll4l 6
sarttod fa the Hum
011011 D—A istination .to 'tbe
"Harm MAO cautalateg • ailotattn of Moffitt
tempi Ilsaldai Data, amid titan* ts. filth ffettlia*
nista* Swab Pianotarts. ,
SSa atiowas or Pr&111.8—boolailill:th•
met Umtata Lasts kr Awn* Boma, sat
Alto, &pm rad TOM Bogrniagr cad - Dem *Ad
Snot And Drs. Arrawd wlthito so:omptakaant
Or th*Pliaolkets
-
Ito hap enema awl (ATM, misty el Plano azo4
Tocalltade Gam oilawl la fas oboe* eolloolana tiara
esighool thus tmemooolyvvaler, and moth soatibt
ottre by Playas ant yinyom Thy terebb Om moot
accltabto piano kg may time ate ootaatoa; astaro
adapted tom* trade putoriaaato. sub vol.
- amebt • ona pt.t llWraptaWonof Mob* Maio r
ato2 ao ono will gill to tocopfaik In au sad sa
gnat &dant= foray Mao. -
Mm of each. to ate*. -fl 113 in Oslo Wait,
$1 M. Ooyies mailed ea neap of prim sad 25 eta.
teetair. Tar sole by
solltaistirr ma a. ani ata.oli. Mt Ward
E.l l :riesYi. VAN 1A suIATAtcY
• ACULDIULL LT WITT vein' u. (Ter
Daly -nii dein of ilde headway eh tbe
tuatsert.ist T OAT. elrptiattor St The kb
knit paths= resayoektbe *aid of Trzutten 2
Dot mum roL lox, Prisideid.
Carr. WE. ATRIA Trot Preitdeah -
W. IL DADDIII, no, deardat7.
JAM= lit,..ollll.Te+rThasser.
110.21 tat. Xestia. D . D. hose I. thiaholo. •
Bev 'T. Ibilaeritilt 1/..' Marko ft. Damao.
Boa. iinreld TtsiDion.• Gio.L.P.Diaall.
Boa. Chubs VESA Wad. Pria m Bon. Hon.:ohs Ilkasurs. ;ea. L. Feria, -
Um W , I. Lahirsa. • addle= Day,
Oer.lla. DID Wohed. P.D. Titesso.
Jae. D. rowessais, ftriordon 13 741. .
The eteistadie othrsd re the Oryairastest of •
thinly% sattely Mastless an isooad ord7 fi this
oft - Wirt Point. lb* gtordiado Staff la oirstoisli at
thassafraTalastahlatlastrataire • The Itdamilosal
Daysetsist •esttraisi Paisszy , thilara's sad eat.
end° aostsir.
Oinkl attest:Sri I. .if to the whit tatitiattlon
of the , oats: Ossalars stay fished' of JOHN
Ban% ao. ess mini laws, Pittsbintii- • - .
•. .
ealiiii "T at 7 .
ih.
wpo7t-80110014 - ' - 'i
Jai,,IIIIIFILL, a. FE., Irma.
piertgrlaw, pgrocraog, PA.
I•.lfrasay wags la am a. Idiot acaell to
the WS rep roam ea tie'scoad loyal Ito. 211
ran astamoatla AIM Beams OF Parrs*.
me Atizatist. Zoete, Cheelkenek, Ifs,* sad 04/1.
Ual WO% Oldie se piles vill .be send to
fosse lo MU tbreash faresetlon fa - Se
snug breaths or pa Lona oensitoa.
Vir. IL proms to loofa Ow meter of gaga.
Om be oar thi blow Mama, at
" sr a K iae a d 4 l4lBool4 caftne 844 IMZ
Salo-410 07 ENOS of rtviNcotha Pa elan
dOWOUICO le be pita dories the Ina MU of
B so.
Wafter 17sie Nit• N. " a's4 diets
los so Ems, dots the anon hams. )
ATIVAIIa Litna FOR ISALIVON
Two GERI *.1.1. 14 NUS POUBMNIIIM
OTAlMOlC.4kew.Uaateo.lw4ensrt
.tea 141 , 2 ' 20 , a qi "' EI" a* am i
94;
finis is at*.sa reaxii,imairec
641 8r* sho- 136 a, Ps. a. /mini t
Aigascf &imam 41101 1 , 1"
ilia mlOgoaThnidall4reet, All i ShAf C i t ir 14
alikiodtv • - tatkutra'
MoaIIIOOIIIIABBLEI WORKS,
04, vowing e assr.
~ ibrceCbt~r~irbctm~nEot
IVIAREtta ANTIiB
Zontqunti and Oros- etoies.
• aleCi
.staxamis-7. • 7. .., • 2 . .
TQUKSZi WOULD WILL TO
osu satt cgs onisari !Mk:PO:TY, 141 1 3
LW OR TROILUS* DM Itllti • ,
or which vs bato .trp, limbs it art .
bal?"°""v
121"4 701i - OTU/f1‘..i7irDE.
'1341.t IT Ukit `
at bd. Trirth 0.P.1*-004,
lILLII=I32IZ
Dninkirft Puzats*titulgatUi
Maids) atemectilatr„Thikaa F
fr hs.
x, 13 .
tlnmei tern " m " a o
'" Ap:
• •
•- = 4 - neat iumbod. 4r.:10344.:
t 1 50 itt;tlTo par r
$25_1111/0101 1 M0mIt zoort oo tmo to
s fkooawailinst
etbt /410:,firTt PApip
ouifollot top-leetoll/4 0- 4 r
0/1 t VslttA^ W .
ow
ta
mow chisiloolcolto, , Foam 0rf010441.-to p/Mkoms
clop 0/Mos boom 04 14 we omliod uo mmiti,
4141M - 1 4 71111EIALItil
WArwrik:;J:iprir Cc, VOCialand,
0 :
'sod r— sownionAsuLowff, the hait
DELLlargalasio
rad otestp* aa ~ at ____,4444 - 0: 1 .101 • a.
•
r I c et Etde •
UW JUMP 1064 t Ik.
16,10 1 11111!" !40a111441040A14
- ‘ 7 4 pity aim Cana 8,31211 spat%
• .•
Ir.--4DPUERTZSZMAArri..
FIRST N&TION,AL
--OE-PATTSBUBOII-_
rr
Taiorgyaii- , -Dspininrtwr,
Wrattngton Hy, avian frtb, Itt3 11
Wausur. D 7 tatlA oo 7„ettdicar Wlttul°4 to
el
the to dasea..lebss Noss rude to'app.ai that
ch. FIRET•Ii MAiIiAJCBTHE ur.r aTt6RCBCQ e
fa the Cd. 11,7 or ansesbaY. Sad dialect IP•asidlno•
lea tip lboandadLomsolsot andar sad accordtt g to
tae roridditattibiotj! . §o 011
. eattusd
...in !Let to armada* flatboat Canctoy,saconal by
• stadia cd Ortted fittaa,atiacita, ao4fAptoilda tre
tie oirtuSdlon ind redneptioa thereof:' approved
/Wavy littiAtlta,attd ha Compiled with all tba
p ovisions Alto olywdred• be, sorapUed ulth
before esassataci.r4o., bottom., Hankies.
ttethfone.l,-.lltou cCraitraa, OomptraVar
of the ',annul, do pee* entity bat tea rat
Pit= IS allubfd,k.'l3 tbis oicrtTrattuLati.
nutty bf allaabiati Ptablyttaola;
aolbovited to coaoscat?..a Vol tOtalittal Barblaj U
dall, Lot af:retald.
teetttallay, lidkebrtalltatii toy:hand
}red -°"m, ?fittiralattatitiat
TEE. FIRST tetroSEAT. BAH OF
PI,TTLiBURGH,
(I..A.Tx PITT/510301 TatisT guNPANT.)
ClAntaFv,64ooo.Qoo,.wit.ll virago to Worms
• to W 4000.000.
iltubtotitt Itnntintepenj orgisised
soder the set to nrenffn►eiNetirtid Oarnatry. Mader
the Otte of it. RIM SATiotilL miss OW
PITTSBURGH, would tfull,cent it. tartioae
for the eon settee of Notes, 'Mille of Izabasis,
ke, rood» mem on depot% and be" and teh . ltz•
shame on all parte of the cousny.
The snows which hos attestut tbi ffttteheenh .
Taut aompury anal Ito orsenhlatlan In Utin. Ny
ll* Wen,a s eafflohent grainentee that Nodose
entreated to the nevententretion will reeds, the
one Droste attentten.
Ils.lag a Tory enntudve antstrodence with
Banta sad Bankers thsoughont the coastrfft n be
nave we Oen offer unusual taatittlea to these Teo do
She bedews Ira be oandlitted,b7 the lame OM-
/maiAlmada Br,
Stout 8. asp", J.
!nada C. Una,.
7848. 4 48. 1 Abl. Dna%
12g8 Wigtitakib • fluatel
Wasi.L.2Bmlr.l4
J ips La.. 1:0811N. Prod:dant.
JOBB 1).130111.L;0210ar. -
Aqua 804 18g. szoo:Ssod
(....._
A N .1 A LYBlB.
/ 41:,,i7i.1. - -- \
4,. ....... 4 ..m0. , A. ,
Pis ux. /sac LEO EL LEM 10.
WATia.........111.40.
Hatfog enyted. the *imam the 'deans
ISEMPLII OL taxed sat fit Loa* 130 .9 b.'
tits ttutetteittitat 0901111 Kai Merl llionthatants
to*. analysts glist Van; se reported =t.;
h. A. At" of Boston, and Q. Booth, a
able, slOsh. together stilt the UM ot wind =put..
cm by ,_ommomm• m to- littabual.9llaabutatt
st4l Et. boob. detwatims It - to, the lytaut.sad
ism* nbabbt Olay now Mussy *bather Tatiescr,
amorkets. Pots made from tt , base sta.Sl i n the
Gles Pomace team 16,4 to 9 mouth&
the Sags& le c she ChM tabu *Om the
labs, erilhooe say visldal ar yroyetatlea whet-
It possum greet ollostrottui sat=
qmUMNI, 'tacit ea sot sham by the
shah tlmlt eras iktatmar• et slatppMpornoa
at stall or booed clay.
I am nos pavyarsd to 911 adorn Ms tee &berm
011 th tope.etpDearoee et. elolge at defend ben.
- . ALEX.- GORDON;
FN. 193 BEOO2ID Kw;
jelatti . - **tiasii2K Pa
HENRY G, RAINA
'09113:011M70 to hiateCt. Vsno
Merchant
iiviiithiss the/
SPBINO STOOK OP GOODS,
edited So • And dila tom% villa has ban Wee,
ottlitth MO Unita, nod tha approbattos Z.ltuat ,
=errs albat==
la traidettik to
clam tt h ;
atipearil of •11.10y1 sos, !norm with. wadi.
0117101a3' 02117011X13
, ,
Y b Yids bibles tits btatissantr and on stuostable
twtam. gobs tabbed cnst ciao ULIIIOBIIb.,
ks titaff.,/teld and ; Itaa °Mat. or trill an St, Vie
Nam On prepared .to mega arta, to tbb
- lath Obbotuat sat tocetob.
Litaltbe emattallesselsotioa et 118115.21.11t0
GOODealrlit oft tuumb
. op& nrair 66l.OId1111Mantil
CAIWITS, OTL OLCR_IU4 AND
- WINDOW 11111ADII8:.
hum *wad ea ebs RIW CLEM WM ei
McFarland. Collins Co
Rca, 11 AID ri 7111 Ta BTUS%
Weir WOW, On= esal Diana= Zeman.'
Daubstor!.±o,7lbr the riLsTaivr ,
4 31 BlinnLY: NEW ma.
Wears *Cog ell goo oiras beaks& nazi
MT SVCS
i 34050 Present:Mir/I:el acge.i.
. 4 .ru ara z i
0 1M raltrateinittaillCl&
Jeff OPENED.
- -NEW VAALIETTeIe
' 4 l.Ph*o 4 Innal.. wits'
zotii i:cdiftsibs.'nias Pis`
km to DUMMIII6S 1660 mama, ski an aft
lo obis c0utA4t;m66160661 of t
Carped iber o dais, Watol, 414
Ma 6 way lows gintka /060660:
OLIVER woraimoat *CO, ,
/60 011 BIM STAMM
mArniea,, .
• , antra suzaziam.
we imam mama chopswcoiresz *oh ;
N4 zinetinleCkfli ,ltd iv* illittingsr
alaß Pe,t rank'
OranalgarlitrOoriVON
-
GREAT ELORING--OUT HALR
- ^
Boots, ihseiclisiters and Balmoral";
hrso..ta, as
-98 BTARICE'T STREET;
To mu roc ites larp - aileft otpAtt eceova.
enr.fainib ream radiato r ;
, OHLA2 9 Mitt= -11- !;
alga Oseoad &or Imai nab,
- • AI% 3
r
• Strial Z. 33:1WDiale,rs
:
140.
86 ' filk' 7 l36tiii3i."+,l, - - , , :
ans a ....,
._'-- Liot l iaita
rlVATUlLlSEYELTA(snoiguiglittolirm.;:
1 - .11,p,Tilik ,1 .Jr1- a ft . .0•111A0110,114.-PM1111111aki
Otal WM Nina , n troaXl
taait i r s i
Pita ladaria -Ao 6111hidgni alma . 411 a 7„
I:ww, on Mad sad will tallith LLD pm"
tartigllAlriattr. - irornoe r ,
._- 1 I 1 1 D
*IIMPIEVITXTEIk - WM% MTP: ,,- B4 '
, TErlttl.
_.- 1 Lti o n:•70801 - sad-ALIFT011atd ip, r 1
171141114J01S OIfAXIMIZZA MD 1
11TICA.u . : ',. - 411 - "aletialitat!S,Os Oa aao. ,
JUST ;PUWOQICID4'
..7.7 • •
mmxtlifsiditr_ r_ o l.?nt*"4l o % . # 4 :
1 11 0 "s+ tar
- /56 Waidjaren;
INNS •••
;MX* E 0 .4. ) .111 S nIX9 Agiep
1 42 JOHN L B.01:41F,;111
mar .
00tires.
INDUOABIIIiTS ARTI OFFERED TO I
Pj;rliaa AMU QIT
HANDKERCHIEFS
JOG.:IIORNE 46-00. 1 4
' Itsvin away, made ant
•-:, , - . 7
. '
IMMEDIOEMP iiiAß, vi
•vottaitet. Imam tcabtot to itholanclittie b
P 1,618 Llktß, intesozpresD, MINIIMD a
BIM/ MD. AED
*IA %. 4
Hai '77 iiid 781tarket, Wed.
RABGAINIS . '
futnnser Dress goods,
& tilAaVra,
J. M Burchfield s
Allibisiock at GOIGIGIT
AUth stock iienninirzezesamar4 -
An thastiapfißtazioirmarcs;
cridosiNGF OLT I
PLAID DIAOSL mask:lt re worth si
reap OlLlCO,theap. -
DUGS DOMMAZENG,
szaes. WOOL es Laurel.
MAPS nue, and afiallmartiseatOlNOMlSl-
LSG GOODS ansiduitly on bits&
- 0 03 FTWITA/ 503 •
• or tar °stir
CL RAs Ca SALE•
) , OP
'DRY GOODS,
33.86.3 EL 33..3111=1. 7 119,
59
MARKET STREET.
igr CALL AND BSS.
CLAMING OUT • •
811 E R_. CO 008
To make rani 3x oar
NEW FALL GOODS!
Ito Maytag palm Wilma csartaid down
VERY CHEAP*
LAWNS,
_ OBOUIDEILS.
4 103 ;
sanna inzin
Alpacmis and De La es,
a#, •Dm tarot animus Just
•
D iiinu m mg GOODS -
• , EATON, RIACILIM &
N 0.1.7 =IL Street,
`Labs ocsiaano
wise, a irms,
*Wont tams logo isportoikm. ,
Tbossout Lt3tN of BAIR IMO.-
.o=ll la 1(42121:111n.
1411111
A toil aloortOont of Ikotsodieo EID OLCII3.
Also.' MI Ito ofPAllll5=lllllO3ll rer;
MT AND SU= BE.! CLAASS, MIMS
ATM VIANDS. ' BUBTarDlliV T 32
IMICIMIsogt AM= COLloWitkfk: I
TO,A4BMlF4lorinits4fitiMALai
BiXuNii*firtWOlki.: ol -Rimmrs•
wi•inDier - awn v;: diem usizassaur 44 ear
B aum wok. ID inks roan mil," Jill gpo&g.
IfargliiiiidOilfadtiatiloiyilied el& loir4
EATON; 3IACIRMIE *
jos - - inisu alum:
pinaugmaTOTPTIADT4, 3II '
••• aiikrozo-nrici -
• :
Lace L
4- t
r: .7
•
Qom_; _~. ~.
' VS
a N c_
flop E.118;64;414‘448°1/41i32444gai•‘___
' IMPIrto witientmewaleatat
DI/WM intehvnaaaanzuk-wo
Arsouwalixdavamatni.3
MACRUINFIt -1 , CLYDE
'NO:It !IMMO 43Thatir t
~ ~ ....
`.YlL}':...
GALLYTIP .1133924 . 1 A! f:Tri •
1 114t13/ 44" g a: - :.
6 1 1121111. " 4 " 13 Haab,
Ite , tt, Ako tlaa, Bollsibo, and cthar 4.
finals Kokes.
AUCltit-ria jairkintinEt;
.0 1 7,3 16CL :S I '4l ri
,illllOl,
--„,,,.,,-.
''''...\
invidiruipfiltar ViiitunA
it/tWedn
• '4
- "'-' l "tilfre WOO! eiou
' • iss =numb smsko,&uaianss.
M!!!!!EM=l==
4 , ll7ll=neAm'es.
PIiTSBUFIG
Tau?: Er3DlllllOll4
• R. C'
Ifr Oman nfght./LeTORDAT. &availed.
OITA r BOP itTelrt.4ll:l
The Theatre bay' hnseenttrely - t:.TISFOVATILD e
i'LLIATED and .DEIOiI&TDD ette.. ,
A talent el conipear of LAMAS
,1 epeiga.
Ell& hire teen engaged t,= et, - gag .igig
awn? In the deem of
TELE' GLAD INS OUT
ea whir 'atm:the pUir, au EILTOZDAY NUM
mairMars elpa'at carttLl Ilsu et lji;
-
Prime as arca. .
411c1IOr9' 114LE8:
_
ALF ACK - RIOTS. Et taa . SOOTCH
LL BOTTOM, AT ita gesdalitar tiT131011...-
Un THURSDAY ansii tome, A mot 110, at
wench, wle be rad, en the prtaVert, at ReAlemed
matter.. on rte 04110111itni Echoed. ta Peablts
tsmeldr, the &throwing tan my Quinn, 0111 ma
km. Ina', between the Ittaddonkb. Laid Rood
and tbli , OtotmestuiaStar, Was a sab MAIM of
Lora Nor. it wan 101 n dy Wogs' hlmor da
the deoteko-Botasta ,
tfo. 1-One ..Is4 betwam the Rxiblook's RIM
srearailAkitifilbrillle Railroad. frontin-1117
6% MAMA HA ItaidsHes Ned 8007. tad alt•
tendfog Mk on the Myst ltne et *at 1 1 )61sobes
No. 6-Cu Lotta the loam ddeof thi
efilwßailtoadigronftg 1911641 Mhos at ;L*
, Walt,tat exterpta , .ftdr, fete %%Worst a
4-ISiTalt . • .g
tanc4aLuey staid ihd embalm We. Mite VA
no. 0-4/as, e
adlabs br
tig jecittoist - Swaim
dint altrnnomegalonet ee"s DM ps
• Bali-One Lot 11S tilt ltt aoSesfe cato aDim
Witt and ettuateg slat no lona age
atraitlBslkall 6%firebsei to that/
• os. Tit and t-ttres adjobtaziotteseltllt imt
740 etsbettrant_endsay_attet and ittetidne
back 185 het 1% lashes to the alley. -
to Idi-une adlointor ea Ili bet 11 6icieta
&ibis
front ma law" matt ssul manes; am
meat 116 bet , Mhos to tho UM,
Law stmt iso feet vide, extending from tha
Cbaneltralie Railroad to the U=oo-11s -
Intasental by streets alto CO Mt aids.'
littant My three nabs Rosa the itiy, fa &pleat.
tut seigttabood, and clew scars to sus: ttos
Ukag ia t us" tr i =is aa slag e rst rus
PM+ otAbe pops* are at Abe RbatIoARAMA
54 Illth stmt. let dlstabatiesa, _
Timmy, Hesa-theakstetb mai
two lad tbmTeicarorala tosiresh , 4
All puma &d rat. of attatiLlng HAWS 4EI be
talus tree otsdurss. Roo this 'pe Ttes' a--mthl
baba vttl.leaa the PittobtopCbmrseßbilLa s
Depot; tome of Rose stem end Um
math eSlXstelock r. pnaMlnoa d n i g ;V I OL
Tao Stator tettealdßDSMogh tams sostabmisit
s'4anMA • ' vans a warming: AosTza.
Os_
VBIIRBANAIEI2B -ON . PENNBIEL;
ma& Asztarsolzubizaamouzzouns.
-Ou SATURDAY' as ntaloosi Angst SAL di
trllUbs,tddi sibljoattatem, .east, to'
Jima tio =Kum Jaatta otatypad W. D.
1e5q1... - co Pannoltrotia
Ca l l344bellailawkig sysaktoriptsatttri sit*. ots
=mow thotzttatyltre of tow
Dos tutilbssattral tutarittsolqty tisrettbutitati bosom
!walla Milt webs, Ittaagthsalt 1111.
au, sad Wombs tectr 21.2) prat' -Out • IS
au amt. !outgo/ II aura Ltitg_l"ttlf...7_:"._
-• 1M booths 11.51 - *dies Ran% 'Mak
awl candtos ratt MO Watt oftuS ' a
Lot No. 3.bontalWl Woo lfir mottos.
Slim tab Lott ointesco !lambasts =turd =AR
soul Ala tns. , 3lw lame bastltt slibetpthl
olose
. 1,
Ea 3, fozattag 12 pog o* oak -13 Ott of, Pen • n
trim Paul% maw, cosigns.* Gans •57 Fiable,
DTa=pew •• alas Ws bra r•••••c•
frmtbr lUD pordses ow odd - Naomi cos.
taw sers'il,e6 putt^ toilmidog
nibs ofoid 'mot. - .
80. d. f. g ontboi 1060 *ibis on "so
Po. 6.a &skulls spin) plot of 2 -ibiinilll,l4
perthavesoleados a buffo= =toad -Pion tail
won. vitt' ea izzinstfe oim if Oka musto•dai
lkaidu id adios tolat from She
BOW Bahian tb• grog:abaft wields timing( .3
• mile of Mao Obis Bestial, an -As Amorlisids
Toms tcr Irat.fgarth fisiklbs balms b
ane, tut, aid three year bondand-ooctps ,i, II it tt !I:!
rot tartllat- punka/on sppl at tha AmUat
Booms. 51 Inn b stratt,'At Eteriro2loei..l43!
nth street, of ALL IS cciowln. *B/ PleAstrOet.. ,
WS. Okirla 1114LWIIMILliadlit*
N''JMM'&
IgITANTED-4 eitztahon as_OLSICIE,
fa s brezius or in seas :wild. dittos. &
Dutfamia 'who Du moduli i Mica idanittart, sao
trrOrrpoUnr Sir uu-pcsitkal. Bstsry =dust& =
A adroit Eft
-
AN'L'EDA:; situiticni co
irboloas Or ioridl iofstflabioefit.
ty *yaw rum bowleg y oars' trifortrAmef!
• irontrat knoutodso of the Dry ficoda;
Botha tool Dootymol !boo Ludlum. • Cari eoa
onsiderotle country Vale. food Werra= ef HOW
!Urns IWO&
_DI. It.. Charles BOW.
00017EAS 14017,D.
no.= Baratiu coonatis
ht rut* that May - cazidakt ova. two &We pa
day.
attlav It; T. EITHIEDY k. DEM. P.attllWOL -
F DA- bond or zatittgege
scams al
• v Labroata martin lawn traccarautri •
• al,sur, Imam Ilaararnla bra •
•• ran.: WW baba at aln r•t• at latasa.. • ;-
DIME - WANTED.-A . ,
ihniltas Man aR Wm*
-ilWatirstriet.Anidansi.
'• t, J.' I gezys •• • .„
10 . $1:0 I Nana, ictpines • to
'l'
Wittittihr• NOUN to
Assali la Orley :CClPltirlit CM a Isedb.
• agessas paid, toiell , aty now ilt•syl
PlabitaiL Mem, IN:Wnk.
UT `ur,D-41, •-.UVIIILLUff} tIiCIIMMAKO
- VT • Rorzligi *Saito *its Dielltotigoole.
sttmtalcivihsttaadamsdit e cattraidsrualeg
vat Itaa ths dlri vela tks. salknutsc et,illeshour
Qv: nohow to ban arala aaa Vas
wpwasiovulam&-Antru.,.
.Itl
r j.: ;,Easbaies TA IX. Bdbz _ A., Nir s iv ers.. .mernur iniblais
as strati -abst oars trona& es:, till ail.
in. I. ardor to a prow tontursading on als
dins, wboisay can ups not, I dons Wag
to animate roan of no Wail =man In tin
tin of dentittm.wbleb I- is cot 'ao. , In Itio 13*
plan Ido not On a do's mint tsar, ow , I 40
not nano
.eltosp stia of °pa ; A noon ssitifien!.Xn
Urn- sainistisaiimand s Ossitly".ingai. fa sinsrns
loan Wang asiaZttsto XI lan Xonsain in.
stros 2M urns of: therst7 vasiertss tbst
nets to , ths aunt "olimeso. - inosgitont Maly
lan tbs man °nista:- Ibian sad :11OSIMOXIS anon
itionsrirtka -I coon vsn&.l. do asCins. , . XI the
Mono of minion proper .te elltig ths tank;
iamb tint a ihninir ass et lAA =lndians UMW
noonnit ths Lido! slieltootast ta Usk' nonorts•
inn; Jaallenonibanonor tannins Ur
of tin iac W fko an 10 Mb m oo IT I
Sn il i
tOth• a =ill <mph* of a mane
of ir Hanna° to the ?MVO IVOaa SUR
nosstsgintlstany tD ll 7lnt,liaddik al MI
■
.41.1 M A13111Y.2W WN... o hue
3hatiku lammed irttimain• the ilantiotAal
mig.h.. J. DIIIiLAks style at tbs.lra CCM
ours IDM,1 4 pulsonrattpu r mks,
alsh4dzy. Mut CO:bastamoviabe
imodandenst as bentois •
• ihltil!* 204 .! •. /4/ 0
.0 4 : 4014
iiArzinroairi.• -•
714/ 1121 4#4 4 4 7. --- • •
, . .
ig ."o 462 r ni a ll c f. MeS.( P ilr - 168
sondruatod- oar yaks mrlll4 ells* "of
raking Wad "Da444
walla star ategtesaw - - , ,
-'llllrailelW, sMirj4 • Ith!ndhe red alit.
Erlaah•A'l24y r. l
OAS LID fr/S44L:Tp3O,
in
TATE, 444
21Lorbe4owit.biewichn4;,;;;;:..
NMI. - •
8AR4(..,:::- ; .•
irninintileudar• , sdnation to ,tink ', ineitaii k s4d
triII:SONIC MUST* thellordandadS4 ',-
Manta CATeadOZ,I3QUIIST illtit, *iv
MAU PORIL. Innats ditattrlGlAX• and
tniatrantdIMAIIMATOST2IICISi PAW
adidElNatand n ik . dYnanat'aMMcinl!linf ad:
Widths lEDDeatoim. , - ~ :. ".'''; ,•, ,- '• ' -'' ..
_ sorDzio.,aastiziw:sTax iitsadiii•
_ - ----
B Kur. -7- bIO2,I3IW:F.AZUNN
mtamAna RAMIE hordssittatakia the
Imaotasonasadal tat aim:lbis a &crafted - yaks ; sad Ow,
asissts sad 0104/47 gable. lir
sae by , taro-del:tam sinal• satti- at- VoLfsionit
dromyttatioo 4 - •
• L'imes;ktboity aid H.d.o.
nurattiosou:
etcg *Dli iiina"l4 sw 1111211a0h
euraN abut . atgariss. O: rat rip m sad M. east two Mares Sas Ptah •
Vat DOW. Ilsoo Wade " T NVIAIT,
_JO
all d an arad *raft.