Hazleton collegian.

Hazleton, PA (1937-1956)

| 1 | 2 | 3 | ... | 6 | 7 | 8
| 1 | 2 | 3 | ... | 6 | 7 | 8